Уьстинликлер де, кемшиликлер де белгиленген

Быйылдынъ басында КПРФ Ногай район комитетининъ кезекли пленумы оьткерилген. Сонда РК бюросынынъ эм баслангыш партия боьликлерининъ уйгынлав-партиялык эм агитация-пропагандистлик, билимлендируьв куллыкларынынъ сырагылары ойласылган. Ойласувга шыгарылган соравлар бойынша КПРФ Ногай РК биринши секретари, ДР Халк Йыйынынынъ депутаты Мурзадин Авезов доклады ман шыгып соьйлеген.

Докладты ойласувда катнаскан коммунистлер – баслангыш партия организацияларынынъ секретарьлери, КПРФ райкомынынъ эм тергев-ревизионлык комиссиясынынъ агзалары партиялык куллыгында етисилген уьстинликлерди эм йиберилген кемшиликлерди айтып белгиледилер. Быйылдынъ сентябрь айында оьткерилмеге каралатаган РФ Федераллык Йыйынынынъ Государстволык Думасына эм ДР Халк Йыйынына депутатларды сайлавлар эм соны ман байланыста ерли оьлшемде аьр заман да болатаган сайлав законодательствосын бузувлар коммунистлерде айырым навасызланув тувдырады. Коммунистлер сондай бузувларга карсылык этпеге аьзир эм сонынъ уьшин уйгынлав-ыхтыяр маьнелиги болган тийисли шаралар коьрилеек.
Пленумнынъ тамамлары бойынша керекли токтас кабыл этилинди.
КПРФ Ногай РК пресс-службасы.