Халкка енъилликлер туваяк

Дагестан Республикасынынъ тагы да эки – Избербаш кала эм Леваши район эмлев уьйлери компьютер томография аппаратлары ман канагатландылар.

Избербаштынъ орталык патшалык эмлев уьйиндеги алат сынган эм кулланувга ярамайтаган эди.Компьютер аппаратында тергелуьв уьшин яшавшылар Махачкалага яде Каспийскке бармага амалсыз болганлар. Эндиги авырувларды, сонынъ ишинде COVID-19 болып, янъы аппаратта тек Избербаш каладынъ тувыл, ювыктагы районлардынъ яшавшылары да тергетпеге боладылар.
Леваши районнынъ орталык эмлев уьйинде компьютер томография аппараты бир де болмаган. Район яшавшылары тергелуьв уьшин Махачкалага баратаган эдилер.
Компьютер томография аппаратлары айлак та бек пандемия мезгилинде оьпкединъ калай авырыганын аян билмеге эм аьрекетлеп эмлеп басламага амал береди.
Янъы 11 компьютер томография аппаратларын алувга карыжлар бу йыл республикалык бюджеттен шыгарылган эдилер. Шеретте Махачкаладагы балалар клиникалык эмлев уьйи эм баска районлардынъ эмлев уьйлери турадылар.
М.ЯНМУРЗАЕВ.