Халктынъ келеектегин ойлап

Астрахань каласында «Астрахань ногайларынынъ тили, маданияты эм тарихи» деген илми шарасы уйгынланып озды.
Тоьгерек столында оьз доклады ман филология илмилерининъ докторы Анна Дыбо, тарих илмилерининъ кандидаты Ахмет Ярлыкапов, тарих илмилерининъ кандидаты Салават Хамидуллин, яс тарихшилер эм тергевшилер Рамиль Ишмухамбетов, Амир Мусаев шыгып соьйледилер. Йыйылганларды хошлав соьзи мен Астрахань областиндеги «Эдиге» деген ногай маданият орталыгынынъ президенти Ильдар Альмухамедов, Дагестан эм Карашай-Шеркеш республикаларындагы Ногай районларынынъ администрацияларынынъ ваькиллери, журналистлер Асан Найманов, Эмир Отевалиев шыгып соьйледилер.
Шарады «Эдиге» ногай маданият орталыгы уйгынлап озгарды. Тоьгерек столынынъ барысында Астрахань ногайларынынъ карагаш эм юрт диалектлерининъ оьрленуьвине эм тергелмеге керегине эс каратылды. Илми шарадынъ тамамы бойынша ногай илми ямагатына Алтын Ордадынъ, Ногай Ордадынъ эм кенъ этип ногай патшалыкларынынъ (Уьйкен Орда, Крым, Астрахань ханлыклары) оьрленуьв шакларын терен эм кеспилик оьлшеминде тергемеге, солай болып, аьлиги заманнынъ технологиялары аркалы ногай тилининъ эм онынъ диалектлерининъ кенъ яйылдырмага деген ойы берилди. Ногай тилининъ карагаш эм юрт диалектлеринде шыгармаларын эм баска макалаларын баспаламага, солай болып, «Эдиге» орталыгынынъ активине ногай ярыкландырувшы Равиль Джумановтынъ эстелигине йыл сайынлык краеведлик окувларынынъ озгарувын уйгынламага деген резолюциясы кабыл этилинип алынды. Шара тамамында Ахмет Ярлыкаповка ногай халкы алдында эткен ислери уьшин «Эдиге» маданият орталыгы атыннан сый белгиси тапшырылды.
Соьйтип, илми шарасы пайдалы эм йогары коьнъилде оьтти.