Халкты эмлеви мен сый казанадылар

Ногай ясларымыз тек районымыз бойынша тувыл, элимиздинъ туьрли муьйислеринде де яны ман сайлаган ислери, кеспилери бойынша куллык этип, ногай халкынынъ атын данъклатып, етимислери артып келедилер.

Буьгуьнлерде Санкт-Петербург каласында ногай миллетли Руслан Акмурзаевич Магомедьяев ян косагы Светлана Русланбиевна ман врач кеспилери бойынша куллык этип келедидер. Руслан Акмурзаевич оьзи асылы ман Кизляр районынынъ Боранбай авылыннан болады. Ол Акмурза Кази увылы эм Сакинат Даут кызы Магомедьяевлердинъ аьелинде 1977-нши йылдынъ шилле айынынъ 17-нши куьнинде тувган. Бала шагыннан алып, ол саьбийлерди бек суьйген. Сонынъ уьшин болар, ол бала шагыннан алып, балаларды эмлейтаган врач болаякпан, деген мырады ман яшады. Эм 1994-нши йыл 11-нши классты тамамлап, онынъ бала заманыннан аьдемлерди эмлеекпен деген мырады яшавга айланган куьн де тувды. Яс Астрахань каласындагы патшалык медициналык академиясынынъ эмлев боьлигине туьсип, 2000-ншы йыл оны етимисли тамамлайды. Окув йылларында оьзи мен медициналык академиясынынъ педиатрия боьлигинде окыган, Шешен Республикасынынъ Сары-Су авылыннан сылув ногай кызы Светлана ман танысып, 5-нши курсты тамамлаган сонъ, татым аьел курады. Яс врачлар окувыннан сонъ, Шешен Республикасынынъ Шелковская станицасындагы район орталык больницасында интернатурады етимисли оьтедилер. Куьн сайын ис аьрекети бойынша оьз сулыпларын байытып келедилер. 2000-ншы йыл яс аьелде биринши аьвлет тувады. Ога Кази деп ат бередилер.
2004-нши йыл яс оьз аьели мен Ханты-Мансийск округындагы Сургут каласына коьшеди. Йогары билимли специалистлерине оьз кеспилери бойынша куллык табылады. Руслан Акмурзаевич Сургут каласынынъ 2-нши номерли клиникалык поликлиникасында хирург болып куллык этеди, ян косагы Светлана Русланбий кызы сол ок поликлиникада педиатрия боьлигин етекшилеп келеди. 2011-нши йыл Руслан Акмурзаевич Тюмень каласындагы медициналык академиясында «эндоскопия» кесписи бойынша курсларын оьтеди. Соьйтип, ол 2011-нши йыл Сургут каласындагы 2-нши номерли поликлиникасында эндоскопист врачы аьрекетин баслайды. Суьйген кесписи бойынша аьрекет этип келуьвинде Руслан Акмурзаевичти билимли, йогары кеспили, ис аьрекетине намыслы караган, бай сулыплы, терен билимли врач деп таныйдылар. Ол дайым оьзининъ кеспилик дережесин оьстирмеге шалыскан. Оьзининъ ис йолдаслары эм эмлейтаган авырувлылары арасында яс врач уьйкен сый эм абырай казанып келген. Кайсы берилген борышын да Руслан Магомедьяев заманы ман сапатлы толтырмага асыккан. Ол ХМАО-Югра бойынша савлыкты саклав куллыкшыларынынъ ассоциациясынынъ агзасы да болады.
2019-ншы йылдынъ сонъында Руслан Магомедьяевти хирургия боьлигининъ етекшиси, белгили хирург, медицина илмилерининъ кандидаты Далер Эркинович Усманов Санкт-Петербург каласына куллык этпеге шакырады. Коьп кетпей, Руслан Акмурзаевич аьели мен Санкт-Петербургка коьшеди. Онынъ ян косагы СПБ ГБУЗ 106-ншы кала поликлиникасындагы педиатрия боьлигин етекшилеп баслайды. Оьзи Федераллык таможенный службасынынъ 4-нши номерли поликлиникасында эндоскопист болып та ислейди. Санкт-Петербургта куллык эткен йылларында ол «Асказан эм шеклер тармагы, йогары тыныс алув муьшелери авырувларынынъ диагностикасы эм терапиясы сапатынынъ стандартлары» деген илми-практикалык конференциясынынъ катнасувшысы болган. Диагностика бойынша врачлары арасында оьткен «Диагностика устасы» деген номинацияда енъуьвши болып шыккан. 2018-нши йылдынъ караша айынынъ 9-10-ншы куьнлеринде Санкт-Петербург каласында оьткен «Современные аспекты диагностики и лечения доброкачественных заболеваний пищевода» деген III Савлайроссиялык илми-практикалык конференциясында эм Ярославль каласында 2019-ншы йылда оьткен эндоскопия бойынша XXI Россия эм Япония эллери симпозиумында катнасып, сертификатларынынъ иеси болган.
Оьз ис аьрекетлеринде бай сулыплы, сыйы эм абырайы болган врачлар болып калмай, олар наьсипли ата-ана да боладылар. Магомедьяевлердинъ курган татым аьелинде уьш аьвлетлери де оьсип, куьезлерин арттырып келедилер. Айтпага, уьйкен увыллары Кази С-ПГТУ студенти, Тамерлан 11-нши класста окыйды эм кишкей сылув кызы Асия 3-нши класста ийги белгилерге окыйтаган окувшыларынынъ бириси болады.
Бу татым эм конаксуьер аьелине эм онынъ агзаларына наьсип, ден савлык, куллыгында эм окувда бийик етимислер йорайман.
Г.рамазанова.
Суьвретте: врач-эндоскопист Руслан Магомедьяев хатыны ман.