Халкымызга бек маьнели

Дагестан Республикасында «Ногай тарих-маданият асабалыгы – ортакроссиялык байлыгынынъ салдарлы кесеги» деген тема бойынша илми-практикалык конференция озгарылаяк. Илми форумды озгарув керек деген ой ман «Ногайский район» МР администрациясынынъ аькимбасы Мухтарбий Аджеков, «Ногайский район» МР Депутатлар йыйынына билдирген.

Канътар айынынъ 25-нши куьнинде М.Аджековтынъ етекшилеви астында уйгынлав комитетининъ биринши кенъеси озды. Шарада аьлимлер Д.Кидирниязов, Э.Идрисов, З.Кузеева, А.Уйсенбаев, ногай тарих уьлке танув музейининъ директоры К.Бальгишиев, район Депутатлар йыйынынынъ депутаты У.Шандавова, РННКА Советининъ председатели З.Аджибайрамов, Ногай район Билимлендируьв управлениесининъ етекшиси А.Агаспарова, «Махмуд-Мектебский» СХП директоры З.Шандиев, аспирант Р.Ишмухамбетов катнастылар.

Кенъесте уйгынлав соравлар каралды, конференцияды тамбыз айында озгармага ниетленедилер, шара эки куьн узагында оьтеек, кайсы ерде болаягы аьли де ойласылады, экинши куьни Терекли-Мектеб авылында озгарылаяк. Ногай домбырашылар «Ногайдынъ кырк баьтири» китабиннен бирер эпикалык шыгармасын шалып эситтирсинлер деген маслагат берилди.

Коьплеген аьлимлер конференцияда катнаспага аваслыгын билдирдилер. Соьйтип, В.Трепавлов Ногай шоьлине келмеге суьеди, ол бизде бир де болмаган.
Кенъесте М.Аджеков конференцияда Уллы Енъуьвдинъ 75 йыллыгына да маьне берилеек, бир неше макала ногай халктынъ Уллы Енъуьвди ювыклатувга коскан уьлисине багысланаяк деп айтты. Илми-практикалык конференциядынъ маьнелиги уьйкен.

А.Уйсенбаев,
тарих илмилерининъ кандидаты.