Халкымыздынъ баьтир увыллары

Оьлимсиз йигитлик _________________

Буьгуьнлерде совет халкынынъ Уллы Аталык согысында немец-фашист Германиясын Енъуьвине 75 йыл толып турганда, биз сол эстеликли йылларда дав кырларында йигитлерше согысканларды, тылда кайратлы ислегенлерди эскеремиз.

Сол мынълаган аьдемлердинъ ишинде ногай халкымыздынъ айтувлы улы, Карашай-Шеркеш Республикасынынъ Ногай районынынъ Икон-Халк авыл яшавшысы, Совет Союзынынъ Баьтири Халмурза Сахат-Герей улы Кумуковты алды йорыгы ман эскермей болмаймыз.

Халмурза Кумуков 1913-нши йылдынъ 1-нши шилле айында Икон-Халк авылында тувып-оьскен. Мектебте доьрт классты окып кутарган сонъ, ол ерли МТС-те тракторист болып ислеген.
Кызыл Аьскер сырасына ол 1942-нши йылдынъ 7-нши сары тамбыз айында Ставрополь крайынынъ Икон-Халк район военкоматы ман шакыртылган. Сол ок айда онынъ согыс йолы да басланган. Х.Кумуков – ВКП(б) агзасы, Кубыла-Куьнбатар фронтынынъ 6-ншы армиясынынъ 263-нши мергин дивизиясынынъ 993-нши полкынынъ аьскершиси.

…1943-нши йыл. 24-нши сары тамбыз куьнинде Харьков областининъ Изюм районынынъ Сухая Каменка авылы янында рядовой коммунист Халмурза Кумуков Александр Матросовтынъ йигитлигин кайтаралап, явдынъ дзотын коькиреги мен ябады. Соьйтип, халкымыздынъ баьтир увылы оьзининъ яшавынынъ баасы ман оьз ротасына алдыга коьтерилмеге амал берген. Бу йигитлиги уьшин Халмурза Кумуков Совет Союзынынъ Баьтири деген атка тийисли этилинеди, ама согыс аьллеринде бу савга берилмей калган. Баьтир аьскерши Украинадынъ Харьков областининъ Изюм районынынъ Сухая Каменка авылында койылган.

Соннан 50 йылга ювык заман оьтип, 1990-ншы йылдынъ 4-нши казан айында ол замандагы СССР Президенти М.С.Горбачевтинъ Указы ман Халмурза Кумуковка оьлгеннен сонъ, Совет Союзынынъ Баьтири деген йогары ат берилген.

Х.Кумуковтынъ аты КЧР эм Дагестаннынъ ногай авылларындагы орамларга берилген.