Халк биювине суьйимин оьстирип келедилер

Ногай халкымызда халк биювине оьнерин оьрлендируьв мырадта туьрли биюв ансамбльлери туьзилип келедилер. Солардынъ бириси Астрахань областиндеги «Куьпелек» ансамбли болады. Ол 2014-нши йыл Джанай авылында «Единение» деген Ногай маданият орталыгы негизинде салынган. Светлана Байрамалиева сол ансамблин етекшилеп келеди. Биюв коллективин уьш куьплери бойынша йырма тербияланувшылар туьзедилер.

«Куьпелек» ансамбли – ол биювге уьйкен суьйими болган, дослык, йылувлык эм ата-аналардынъ эм педагоглар ара анълавлык пан тыпакласкан биюв коллективи. Биюв коллективинде яшав коьплеген саьбийлер уьшин тек аркасын туьз ыслав, енъил юрисли болув, коьплеген каравшылар алдында коркувдан босанув болып калмай, ол тербияланувшылардынъ яшавынынъ кеби, оьзлерининъ оьнерлерин коьрсетуьв амалы, талабын оьрлендируьв болады.

Олар уьшин биюв – ол ата-бабаларынынъ маданияты ман танысув, миллетлиги акында анъламлыкты кенъейтуьв амалы болады. Ансамбль солистлери, тек тувганнан алып оьнерли саьбийлер тувыл, коьбисинше, куьшин эм янын салып келетаган куллыксуьер яслар да боладылар.

Коллектив репертуарында халк биювлериннен баска болып, эстрадалык биювлери де киргенлер. «Куьпелек» деген балалар уьшин хореографиялык ансамбли район, область бойынша озгарылатаган шараларында белсенли ортакшылык этип келеди. Баска болып, «Куьпелек» ансамбли «Талаплар фабрикасы», «Дебют», «Золотой ключик», «Шешекейлер», «Занъыравлы аялар» деген коьплеген туьрли оьлшемдеги фестивальлердинъ, ярысларынынъ енъуьвшиси болады. 2018-нши йыл элимиздинъ бас каласы Москвада оьткен балалар уьшин фестиваль-ярысында катнасып, енъуьви «Куьпелек» ансамблининъ бас етимислерининъ бириси болады.
«Куьпелек» балалар уьшин ансамблине келеекте де бийик уьстинликлер, тек алдыда болувды сагынаман.

Р.Тельманбетова.
Суьвретте: «Куьпелек» ансамблининъ коллективи.