Халк маданиятын оьрлендирип келгенлер

Республикадынъ бас каласында «Дагестаннынъ яны» деген ДР-нынъ Оькиметининъ баргысынынъ лауреатларын савгалав шатлыклы аьлде оьтти.

Дагестан Республикасы бойынша Роспотребнадзор Управлениесининъ санитарлык-эпидемиологиялык талаплар ман келисте, баргы тапшырылув (каравшыларсыз) онлайн кебинде оьтти. Лауреатларды савгалавда ДР Оькиметининъ Председателининъ биринши орынбасары Анатолий Карибов, ДР маданиятынынъ министри Зарема Бутаева, сол ок ведомствосынынъ министрининъ орынбасары, ДР МК РДНТ етекшиси Марита Мугадова катнастылар. Маданияттынъ эм халк яратувшылыгынынъ оьрленуьвине эм сакланувына эткен маьнели косымлары уьшин республикамыздынъ 15 маданият аьрекетшилери белгилендилер. Савга тапшырылганлардынъ арасында Ногай районынынъ ваькиллери Бегали Куруптурсунов эм Роза Колебаева да бар эдилер.
А.Карибов оьзининъ хошлав соьзинде «Дагестаннынъ яны» деген баргысынынъ лауреатлары халк маданиятын эм аьдетлерин саклавда маьнели уьлисин косып келетаганларын белгиледи. Оларга ден савлык эм яратувшылык етимислерин йорады.
Халк яратувшылыгы эм маданият тармагынынъ «Дагестаннынъ яны» деген ДР Оькимет баргысынынъ халк авызлама яратувшылыгынынъ саниятына, кол усталыгына, халк яратувшылыгынынъ оьрленуьвине эм сакланувына айырым уьлис косып келген маданият куллыкшыларына демевлик этуьвге каратылган эм ол 2012-нши йылдан алып тапшырылады.
Буьгуьнлерге дейим республикамыздынъ калалары эм районлары бойынша 112 аьдемлер сол баргыдынъ лауреатлары деп белгиленгенлер.
Суьвретте: савгалавдан сонъ эстеликке.