Халк онъайлыгын ойлав ниет пен

Уьстимиздеги йылдынъ коькек айынынъ 9-ншы куьнинде Черкесск каласында Карашай-Шеркеш Республикасынынъ Оькимети бойынша Ямагат палатасынынъ меканында Россия Федерация ногайларынынъ Федераллык миллет-маданият автономиясынынъ экинши курылтайы уйгынланып оьтти.

Шарада Дагестан Республикасынынъ, Норильск, Янъы Уренгой калаларынынъ, Карашай-Шеркеш Республикасынынъ, Астрахань областининъ Регионаллык ногай миллет-маданият автономиялары атыннан делегатлары ортакшылык эттилер. Шарадынъ басында курылтай катнасувшылары бир такыйка уьндемей турувы ман Федераллык миллет-маданият автономиядынъ председатели Казмагомед Янбулатовты эскердилер. Оннан сонъ ФНКА-дынъ Йогары Совети бес йыллар ишинде эткен куллыклары акында эсап берди. Солай болып ногай тилининъ оьрленуьвининъ маьселелери бойынша Дагестан бойынша регионаллык миллет-маданият автономиясынынъ председатели Зейдулла Аджибайрамов шыгып соьйледи. Курылтайда ногай тил эм адабиатынынъ оьрленуьви бойынша бир неше маьселелерининъ токтаслары да алындылар. Баска болып, келеек йылларга салынган мыратлар да каралдылар. Россия ногайларынынъ Федераллык ногай миллет-маданият автономиясынынъ Йогары Советине эм тергев комиссиясына сайлавлар да озгарылдылар. Делегатлар ман Россия ногайларынынъ Федераллык миллет-маданият автономиясынынъ Йогары Советининъ председатели этип ФНКА председателининъ орынбасары куллыгын юритуьвшиси Валерий Сеперович Казаков сайланды.
Валерий Сеперович Казаков Карашай-Шеркеш Республикасындагы Ногай драмалык театрынынъ етекшиси болады. Ол Регионаллык миллет-маданият автономиясынынъ председатели бола турып, регионаллык организациясы бойынша ногайша-орысша соьзлигин баспаланувы уьшин Россия Президентининъ грантын алган.
Шарадан сонъ Дагестаннынъ Ногай районынынъ аькимбасы Мухтарбий Аджеков оьз ойы ман боьлисти:
– Курылтай тийисли оьлшемде оьтти. Россия ногайларынынъ Федераллык миллет-маданият автономиясынынъ Президенти этип Валерий Казаковты бир тавыс пан сайладылар. ФНКА баьри ногайларды да бирлестирмеге керек, ама бизди Ставрополь крайында яшайтаган ногайлары ФНКА-га кирмегени бек кыйландырады, деген соравы да мени мен коьтерилди. Сол соравды биз шешпеге керекпиз. Янъы етекшилевимиз Россия ногайларын бирлестиреегине сеним этемиз, – деди ол.
Солай болып, Фейсбукта оьз бетинде янъы Уренгой каласы бойынша регионаллык миллет-маданият автономиясынынъ председатели Хаирбек Алакаев те курылтай бойынша оьз ойы ман боьлиседи:
– Янъы Уренгой каласы бойынша регионаллык миллет-маданият автономиясы атыннан ФНКА-дынъ Йогары Советине Регионаллык организациядынъ председатели – мен эм Ильмудин Аюпов киргенмиз. Бизим организациямыз атыннан Альберт Тамакаев Йогары Советининъ агзасына кандидаты, а Ахмет Джетаулов – тергев комиссиядынъ агзасы болды.
Россия ногайларынынъ ФНКА-сына анъ, маданият, тарих байлыгын оьстируьвде эм саклавда етимисли аьрекетин йораймыз. Россияда яшайтаган ногайларынынъ онъайлыгына, солай болып, онынъ закон бойынша кызыксынувларын саклавда эм коршалавда, ногай халкынынъ бирлесуьв, тыпакласув йолында оьрленуьвин, онынъ закон бойынша тарихтеги аьвелгиге кеткен кызыксынувларын сыйлавда эм коршалавда ФНКА-га онъайлы исти йораймыз.
Янъы председателине Россия ногайларынынъ онъайлыгы бойынша етимисли аьрекет эткенин сагынаман, – деди Х.Алакаев.
Суьвретте: шарадан коьринис.