«Хатынларсыз биз де толы эр тувыл»

Ногай район орталыгы Терекли-Мектеб авылынынъ Халк оьнер орталыгынынъ меканында Патшалык ногай драма театрынынъ кезекли янъы сахна куллыгы – З.Хиясовтынъ пьесасы бойынша салынган «Ах, хатынлар, хатынлар…» деп аталган музыка-поэзиялык спектакли коьрсетилди.

ДР халк артисти, ДР патшалык баргысынынъ лауреаты, театр етекшиси Байсолтан Джумакаевтинъ басшылыгы ман сонынъ актерлары бу йол янъы уьстинликке етисти демеге болады эм сога йыйылган каравшылардынъ шат коьнъилли карс кагувлары шайыт.
Янъы театр куллыгынынъ бас мырады – яшавымызда кыскаяклыдынъ, анадынъ, кайын анадынъ эм хатыннынъ туткан орыны, олардынъ эрлер мен катнасувларындагы бизге аьр куьн сайын бек таныс кужырлы эм мунълы аьллерди коьрсетуьв эди. Соны ман бирге автордынъ негизли ой-ниети: кыскаяклы кайсы заманда да яшавга ян эндирген язлыктай ярасык эм олсыз тоьгеректеги дуныя да, дуныядагы аьдемлер арасындагы сезимлер эм ниетлер де куьнъирт эм туьссиз экени сав спектакль бойында сакланады эм театр артистлерининъ оьнери мен оьрлентиледи. Соннан себеп эр персонажлардынъ бириси юморга таянып: «Хатынсыз биз оьзимиз де толы аьдем, толы эр тувыл», – деген сырагыды келтиреди.
Спектакльди хатын-кыз, суьйим акында аьлемет лирикалык сыдыралар, йырлар, анълар, биювлер эм, элбетте, йылы куьлки мен театр артистлери: Оразбийке Кокоева, Бурлиянт Нургишиева, Райганат Суюндикова, Бегали Аджиниязов, Исмаил Бальгишиев, Арслан Межитов, Мурат Аджимуллаев, Юнус Ханов эм баскалар онълы кепте ыспайлайдылар.
М.Юнусов