Хатын-кызларга ярдам этуьв ниет пен

Махачкала каласында хатын-кызлар уьшин «Марьям» деп аталып, дин-ярыкландырувшы орталык ашылган. Марьям – пайхамбар Исадынъ анасынынъ аты, сол атты янъы орталык та юритеек. Мунда сулыплы психологлар, теологлар эм баска специалистлер кыйынлы аьлге туьскен хатын-кызларга ярдам этееклер. Орталыкта юридический ярдам, солай ок янъы кеспилер байырламага эм куллыкка туьспеге коьмек этилинеек. Хатын-кызлар мунда йыйылып, куьндегилик соравларды шешпеге, соьйлемеге боладылар.

Орталык ашылув шарасында ДР муфтийининъ маслагатшысы, бу проекттинъ уйгынлавшысы Айна Гамзатова, «Единая Россия» региональли боьлигининъ секретари, «Единая Россиядынъ хатын-кызлар козгалысы» региональли проектининъ координаторы Елена Ельникова, ямагат организацияларынынъ эм СМИ ваькиллери катнастылар. Айна Гамзатова оьз соьйлевинде орталыктынъ капылары Дагестаннынъ баьри хатын-кызларына да ашык экенин белгиледи эм бу ер ийгиликтинъ, суьйиништинъ эм дослыктынъ ери болаягына шекленмейтаганын билдирди.
Елена Ельниковадынъ айтувы ман, орталыктынъ ашылувы Дагестан хатынларына бек яркын эм маьнели оьзгерис болады.
– Бу бек керекли орталык. Кыйынлы аьлде калган аьр бир хатын мунда келип, коьтергишлев таппага болады. Онынъ уйгынлавшыларына, айырым Айна Заирбековнага, ден савлык, уьстинликлер йорайман. Биз оьз ягыннан орталыктынъ исинде эм яшавында белсенли катнаспага аьзир, – деди Елена Ельникова.