Хатын-кызлардынъ ис аьрекети тувыл деп айтпас эдим

Эгер иш ислер органларында аьрекет бардырув хатын-кызлардыкы тувыл деп айтатаган аьдемлер бар болса, олар бек янъылысадылар.
Ногай районымыздагы Россия МВД боьлигинде ис аьрекетин бардыратаган хатын-кызлардынъ яшав оьмирлери тынышлыкта, оларга бир кавыфлык та болмай оьтпеге болады деп айтып болмайсынъ. Оьзек те, бу кеспиди сайлаган аьр бир аьдемнинъ яшавы тынышлардан тувыл, кыйын болган, оьз оьмирине зыян келген ерлер де расадылар. Аьр бир ис аьрекет кеспи усталыкты, яваплылыкты, терен билимди талаплайды.
Бу куьнлерде Ногай районы бойынша Россия МВД-сынынъ туьрли боьликлеринде хатын-кызлар ис аьрекетин бардырадылар. Айтпага, ясы етпегенлер ислери бойынша, ямагат йорыкларын коршалав, ГИБДД эм сондай баска боьликлерде ярасык, наьзик белли хатын-кызлар янларын берип ислейдилер. Солардынъ бириси ГИБДД боьлигининъ административли законодательствосын толтырув бойынша инспекторы Марипат Каирбековна Шугаипова болады.
Бу куьнлерде Марипатка Ростов каласындагы Россия МВД-сынынъ институтында алган билими, оьзининъ куллыксуьерлиги, кыйнлыкларга карамастан, аьрекетининъ ийги етимислерин бермеге себеплигин этедилер.
Аьр кайсы хатын да, эгер полиция куллыкшысынынъ ис аьрекетин сайлаган болса, ис аьрекети уьшин, ювыклар ман, аьели мен катнасы сийрекленеди, неге десе ол оьзининъ коьп заманын ис орынында йибермеге болады эм коьбисинше йибереди. Оьзек те, кыйын, болса да, сол кеспиди сайлаган хатын оьзи биледи…
Солай ок, иш ислер органларында ис аьрекет бардыратаган кыскаяклы эр кисиге кеспилик яктан енъ бермейди…
Алдымызда ГИБДД куьни. Кеспи байрам – ис аьрекеттинъ тамамлары келтирилетаган заман. Бу кеспи куьнине Марипат ийги ис коьрсетимлери мен етисип туры. Аьли уьшин ол, Россия МВД-сынынъ ведомстволы савгасы – «За отличие в службе» деген медалининъ уьш те дережесин алган.
Марипат ис йолдаслары арасында йогары сый ман пайдаланады. Ол оьзининъ ис борышын намыслы толтыратаган хатын. Сол аз десенъиз, тандыр оттынъ саклавшысы доьрт аьвлетти оьстиреди. Ол – оьз иси бойынша кайдай шандаз болатаган болса, соьйтип, уьй ислерди де толтырады эм балаларын да татымлыкта, тыпаклыкта тербияламага шалысады.
Кеспи байрам алдында, Марипат Каирбек кызына биз ден савлыкты, аьел наьсипти, кеспилик усталыктынъ оьскенин, кувнак коьнъилди эм энъ де баслап, суьйдимли эм суьйикли хатын болып калганды йораймыз.
Дайым оьз еринъизде болып, ис аьрекетинъиздинъ акыйкатлыгын коьрсетип, ийнинъиздеги – полиция куллыкшысы деген белгинъиз тек ярасыклык уьшин тувыл экенин ыспатлап келинъиз.
Галима Курганова,
РФ Журналистлер союзынынъ агзасы.
Суьвретте: М.Шугаипова.