Хатын-кызлар куьнинде

Уьстимиздеги йылдынъ 6-ншы мартында Ногай район орталык больницасынынъ бас врачы Фаризат Янибековна, профком председатели Зульфия Шугаипова кыскаяклылар коллективин Хатын-кызлар байрамы ман кутладылар.
Байрамнан алдын Ногай район орталык больницасынынъ коллективи шатлыклы аьлде 1983-нши йылдан алып хирургияда, оннан сонъ 1994-нши йылдан ЦРБ-да бас медсестра куллыгын юриткен Тотайхан Дуйсембиевады, 1986-ншы йылдан алып Куьнбатар авылында патронаж медсестра болып куллык эткен, ВА участковый медсестрасы болган Хаирниса Нурлыбаевады, 2004-нши йылдан алып терапевт боьлигининъ санитаркасы болган Фаина Озганбаевады тыншаювга йолга салдылар. Бас бухгалтер Тойбике Абдурашитовна Абдулмажаровага Дагестан Республикасынынъ савлыкты саклав министерствосы атыннан Сый грамотасы савгаланды.
Ногай ЦРБ профсоюзы атыннан баьри кыскаяклыларга да эстеликли савгалары тапшырылдылар.