Хыйлы маьнели соравлар ойласылган

Оьткен уллы юма куьн Ногай район авыл хозяйство управлениесининъ меканында район ямагат организацияларынынъ ортак йыйыны болып оьткен.

Бу шара Савлайдуныялык коммерциялык тувыл организациялар куьнине багысланган эди. Сонынъ исинде район ямагат организацияларынынъ етекшилери эм ваькиллери катнастылар.
Йыйынды кутлав соьзи мен Ногай район администрациясынынъ Ямагат палатасынынъ председатели Эльмурза Саитов ашты эм юритти. Ол оьз соьзинде район оьлшеминде табиаттынъ эм тоьгеректеги аьллердинъ соравын коьтерди. Онынъ айтувы ман, ызгы йылларда дуныя бойынша экологиялык аьллер осал ягына туьрленуьви мен эм баска маьселелер мен байланыста район ерлери тезлик пен кумланып барады. Эльмурза Саитов сол себептен Ногай районынынъ табиат аьллери, коьшимли малшылык ерлерин эм баска район ерлерин дурыс кулланув акында маьселе бойынша район оьлшеминде форум аьзирлеп оьткермеге керегин билдирди. Соны ман бирге ол солай ок райондагы яс-явкады ян-эдаплык ягыннан тербиялав бойынша айырым шара озгарув акында соравды да коьтерди.
Районнынъ Ясуьйкенлер советининъ председатели Рашид Мурзагишиев районнынъ баьри де ямагат организацияларын биргелесип аьрекет этпеге шакырды. Ол соны ман бирге авыл аькимбаслары да яшавшылардынъ маьселелерин шешуьвге белсенлик пен урынмага керегин билдирди.
Район Хатын-кызлар советининъ председатели Асият Манкаева яшавшылар санынынъ маьселеси акында айтты.
Районнынъ социаллык фондынынъ председатели Мавлетдийин Бекбулатов оьткен йыл янъы коронавирус юкпалы маразы таралган шагында район администрациясынынъ «Яслык» МКУ, «Инсан» саваплык фонды ман бирге район яшавшыларына этилген социаллык ярдамы акында хабарлады. Ол эндигиден армаган да соьйтип биргелес аьрекетти бардырув керегин белгиледи.
Район Билимлендируьв боьлигининъ куллыкшыларынынъ проф- союз комитетининъ председатели Зарета Аюпова сонынъ аьрекети, билимлендируьв куллыкшыларына баасы 20 процентке кемитилген путевкалар берилмеге болатаганы акында хабарлады. Ол район орталыгында окытувшыга багысланган эстелик салмага деген ой-ниетин айтты.
«Бирлик – Ногай шоьллиги» деген ямагат организациясынынъ председатели Балманбет Рахмедов оьз соьзинде районнынъ экология, кадрлар политикасынынъ маьселелерин козгады.
Белгили ногай суьвретшимиз, ДР ат казанган саниятлар куллыкшысы Сраждин Батыровтынъ акында Ногай аьдетли маданиятын саклав эм кайтадан тургызув фондынынъ председатели Елена Жукова хабарлады. Онынъ айтувы ман, быйыл куьзде Бельгияда Сраждин Батыровтынъ суьвретлерининъ выставкасы оьткерилеек. Ол Сраждинге багысланып, «Элгезер» деп аталган савлайтюрк фестивалин озгарув кереги акында соравды коьтерди. Елена Жукова быйыл солай ок белгили ногай шаири Мурат Авезовка да 70 йыл толатаганын айтып белгиледи.
Авыл хабаршы