Хыйлы соравларга яваплаган

Быйыл 17-нши карагыс айында Россия Федерациясынынъ Президенти Владимир Путин онлайн йорыгы ман йыл сайынлык уьйкен пресс-конференциясын оьткерген. Сол куьн Президент элимизде коронавирус маразынынъ таралувы, гражданларга социаллык тоьлевлери, медиклерге кыйын ак косув, баалардынъ оьсуьви, яшавшыларды вакцинация этуьв, социаллык-экономикалык оьрленуьв мен байланыслы эм коьп баска соравларга яваплаган.

Ал деп элимиздинъ етекшиси Россия бюджети эндигиси 70 процентке нефть пен газ келимлериннен туьзилмейтаганын айтып белгилеген. Сол бюджеттинъ эндиги де нефть пен газ келимлерине бойсынувы уьйкен экенине эс эттирген.
Экиншилей, Президент элдинъ санитар-эпидемиологиялык службасын реформалав кереги акында айткан.
Путин янъы 2021-нши йылдынъ басында Россияда коронавируска карсы миллионлаган вакциналар шыгарылаягын билдирген. Ол баьри аьдемлер де вакцинады урдырмага керегин айтып белгилеген.
Соны ман бирге патшалыктынъ басшысы 2021-нши йылда балалы аьеллерди колтыклав программасы кенъейтилееги акында айтты. Соьйтип, эндиги йылдан алып 3 ясыннан 7 ясына дейим балалары болган керексинетаган аьеллерге аьр бир балага энъ киши яшар оьлшеминде пособие беркитилеек. Сол ок заманда 7 ясына дейим балалары болган баьри россия аьеллерине де янъыйыллык савгасы: аьр бир балага 5-ер мынъ маьнет акшадан тоьленеек.