Шаирлик дуныясынынъ шынты иеси

Ногай район уьлке танув музейинде белгили ногай шаири, журналист, ДР ат казанган маданият куллыкшысы Магомет-Али Хановтынъ мерекесине багысланган яратувшылык кешлик шатлыклы аьлде оьтти. Шарады район орталык китапханасынынъ куллыкшысы С.Курпаева ашты. «Магомет-Али Ханов – ногай халкынынъ шаири, язувшы, талаплы журналист. Ол 1962- нши йылда Ногай районынынъ Терекли- Мектеб авылында тувып оьскен. КЧГПИ-динъ филология боьлигин тамамлаган. Буьгуьнлерде «Шоьл тавысы» газетасынынъ политика эм авыл хозяйство боьлигининъ редакторы болып куллык этеди. Шаир бес китаплерининъ авторы болады, исинде бийик етимислерин етискени уьшин ДР ат казанган маданият куллыкшысы, Дагестан Язувшылар эм Россия Журналистлер союзларынынъ агзалары атына тийисли болган», – деди С.Курпаева.

Оннан сонъ соьз Ногай район уьлке танув музейининъ етекшиси К.Бальгишиевке берилди.
– Сыйлы конаклар! Буьгуьн биз сыйлы М-А.Хановты оьрметлев мыратта йыйылганмыз. Мен оны ман коьптен таныс боламан. Дайым онынъ газета бетлеринде баспаланатаган макалаларын, ятлавларын, хабарларын суьйип окыйман. Буьгуьнлерде оьзининъ 60 ясында ол районымызда тек сыйлы аьдемлердинъ бириси болып калмай, оны яратувшылык интеллигенциясы арасында ийги биледилер, сыйлайдылар эм баалайдылар. Магомет-Али Юнусович шоьлимиз, районымыз, аьдемлер ара катнаслары акында маьселели темаларын коьтерип келеди. Ога келеекте де бийик яратувшылык етимислерин йорайман, – деди К.Бальгишиев.
Оннан сонъ мерекешиге оьз кутлавларын эм йоравларын шаир, ис ветераны А.Капланов, адвокат Б.Азимов, фольклоршы Т.Акманбетов, Терекли Мектебтинъ Кадрия атындагы мектебининъ ана тил эм адабиат окытувшысы М.Мансурова, Ногай патшалык халк саз алатлар оркестрининъ солисти Б.Куруптурсунов, яс шаир Д.Аманбаева, «Шоьл тавысы» газетасынынъ хабаршысы Г.Нурдинова шыгып соьйледилер. Олар Магомет-Али Хановты мерекеси мен кутладылар, шаирдинъ ногай адабиатына уьйкен косымын, ярык шаирлик эм журналистлик оьнерин белгиледилер.
Кешликте мерекешиге де соьз берилди. Ол онынъ яратувшылыгына эс берип, шарады уйгынлаганларга уьйкен разылыгын билдирди, кешликке келген конакларга юрек йылувлыгы ман савбол айтты. Оннан сонъ шаир оьз яратувшылык йолы акында хабарлады, «Уллы дала» деген ятлавын, оьз шыгармасыннан кесегин кызыклы хабарлап эситтирди.
Уьлке танув музейине шаир оьзининъ «Саьвлели кут» деген китабин, йылы йоравларын язып, эстеликке савгалады.
Кешликти шаирдинъ язган ятлавларына салынган йырлары да ярасыкладылар. Оларды кобызда шалувы ман «Дагестаннынъ яны» деген баргыдынъ лауреаты Б.Куруптурсунов йырлап эситтирди. Шаирдинъ ногай тилинде ятлавларын кешликке йыйылганларга Кадрия атындагы орта мектебининъ йогары класс окувшылары талаплы окыдылар. Яратувшылык кешлигине багысланып «Шаирлик дуныясынынъ шынты иеси» деген китап выставкасы да кепленген эди.
Шаирдинъ мерекесине багысланган шара йылы коьнъилде оьтип, бирге эстеликке суьвретке туьсуьв мен, йыйылып шай ишуьв мен тамамланды.
Г.Рамазанова.
Суьвретте: шарадан коьринис.