Шаирлик дуныясы ман кызыксынады

Озган айдынъ ишинде мага Махачкала каласына барганда, Дагестан Республикасынынъ Язувшылар союзынынъ правлениесинде болмага туьсти. Ногай язувшылар секциясынынъ етекшиси Анварбек Утей улы Култаев пен хабарласып олтырган мезгилде, белгили шаир Марина Ахмедова кала балалар бавынынъ бирисининъ тербияланувшылары ман Язувшылар союзынынъ аьр бир секциясына кирип, оларды шаирлер мен таныстырып юргенине шайыт болдык. Саьбийлер биз олтырган кабинетке де кирдилер эм Марина Ахмедова оларды бизи мен, булар ногай балалар язувшылары деп таныстырды. Саьбийлердинъ арасында мен тенълерине коьре акыр кедеге маьне берип карадым. Ол оьзининъ акында сораганда, кышкырып: «Меним атым Азамат» деп айтты. Сонъында мен онынъ анасы Дженнет Алимхан кызы Алимханова ман соьйледим эм увылы акында сорадым.

Азамат Махачкала каласынынъ 19-ншы номерли балалар бавына барады, ол баьри аьриплерди биледи, окыйды. Дженнеттинъ тетеси ногай миллетли болганга, ол ногай шаирлердинъ яратувшылыгы ман кызыксынады, увылын да таныстырмага суьеди. Азамат язда алты ясына толды, эндиги йыл мектебке бараяк, аьли болса тенълери мен бирге мектебке аьзирлик коьреди. Азамат, баска кеделердей болып, коьликлер суьеди, оларды маркалары ман айырады, Лего конструктордан туьрли коьликлер, уьйлер курмага суьеди. Азаматтынъ бийимеге де аваслыгы бар, ол «Горцы» деп аталган биюв мектебининъ эм «Акташ» ансамблининъ етекшиси Расул Умар улы Солтангишиевтен биюв оьнерине уьйренеди.

– Мен увылымды бу яшавдынъ ийгилигин коьрип, яманлыктан армаган юрип уьйретемен. Яшавда шынты аьдем бол деп айтаман, эр кисиге келисли касиетлерди юрегине эндирмеге шалысаман, – деп айтады Дженнет Алимхан кызы.

Азамат келеекте билимли эм ийги аьдем болар деп сенемиз.

Г.Нурлубаева.
Суьвретте: Азамат Алимханов.