Шаирлик кешлиги кызыклы оьтти

Янъыларда Нефтекум районынынъ Каясула авыл балалар китапханасынынъ эм авыл маданият уьйининъ куллыкшылары ерли шаирлери мен кешлик-йолыгысын уйгынлап озгардылар. Кешликке багысланып китаплер выставкасы да уйгынланган эди. Шарада ортакшылык этпеге белгили ногай шаири, СССР Журналистлер союзынынъ эм Россия Федерациядынъ Язувшылар союзынынъ агзасы Куруптурсын Мамбетов та шакырылган эди. Ол оьз шыгармаларын окыды, ногай эм орыс тиллеринде йырлар да йырлап йыйылганлардынъ коьнъилин коьтерди. «Петушок» деген балалар бавынынъ тербиялавшысы С.Егизарова да оьзи язган ятлавды окып эситтирди. Белгили ногай шаири Б.Иналовтынъ кызы А.Кусеева «Сенинъ уьшин» деген анасына багысланган ятлавын йыйылганларга окыды эм китапханага атасынынъ «Дыхание жизни» деген ятлавлар китабин савгалады.
«Маскара» деген ногай халк театр коллективининъ катнасувшылары шаирлик кешлигинде «Два акча» деген миниатюрасын сахнага етимисли шыгарып коьрсеттилер.
Соьйтип, шаирлик кешлиги кызыклы эм йогары коьнъилде уйгынланып оьтти.
Суьвретте: яратувшылык кешлигиннен.