Шакырувга маьне берип каранъыз

Сак болынъыз___________

Ногай районымыздынъ сыйлы яшавшылары!

Мине эки юмадан артык заман биз баьримиз де телевизордан — уьйде олтырынъыз, — деген шакырувды эситип турамыз. Янъы технологиялар заманында, гаджетлер аркалы коьп затларды бир-биримизге де еткерип боламыз. Сога коьре, иштелигинде сол шакырув болган коьп билдируьвлер де аламыз, ама коьбиси аьдемлер шакырувга ушкары карап, орамларга шыгадылар.

Токтап, ойланынъыз, сиз ким уьшин уьйинъизде калмага керексиз?

Мен бир неше он йыллыклардан бери ис аьрекетимди бардырып келетаган аьдем, сол соравга сиз уьшин, сизинъ кардаш-тувганларынъыз уьшин явап беремен.

Аврыган аьдемди эмлевден, алдын шалмага тыныш. Аьлиги заманда бизим, ювыкларымыздынъ ден савлыгы тек бизим колларымызда, яваплылыкты баска биревге салып болмаймыз. Эгер аьелимизде бирев авырыса, сол бизим вайымсызлыгымыз яде шакырувга айлак ушкары каравымыз болады.

Аьли бизим аьр биримиздинъ борышы – Ногай районымызда коронавирус авырувын яйылдырмав.

Сыйлы Ногай район яшавшылары, бизим оьзимиздинъ яваплылыгымыздан балаларымыздынъ, ясуьйкенлеримиздинъ ден савлыгы себепли болады.

Республикамызда авырувлылар саны куьннен-куьнге оьсип барады, сонынъ уьшин уьйинъизде олтырынъыз, медициналык куллыкшылар айтатаган баьри тийисли борышларды да толтырынъыз.

А.Абдурахманова, ДР ТФ ОМС врач-эксперти.