Шалысувы ман сукландырады

 Яслык – ол мыратларга толган, бек яркын эм куванышлы шак. Аьр бир яс аьдем тек оьзининъ келеектегисининъ акында тувыл, савлай элининъ келеектегиси акында ойланады эм пайдалы болмага суьеди, сонынъ уьшин билимин де арттырады, шалысады, асыгады.

Куьнбатар авылынынъ яс яшавшысы, М.Курманалиев атындагы мектебининъ 9-ншы класс окувшысы Ризван Рамазанов та дайым излевде, заман ман бирге абытламага шалысувда, соны ман бирге ол халкынынъ тарихи мен де кызыксынады эм ана тилди саклавга да эсин каратады.

Класс етекшиси Сакинат Терекбаевады, соны ман бирге баска окытувшылары акында Ризван уьйкен разылык эм сыйлав ман айтады. Ол окувшыларына каратылган суьйимин эм яны авырувын белгилейди. Окытувшысы да оны «ийги» деген окувшым деп мактап айтады. Соны ман бирге, яс кеде мектебте озган бир шарада да катнаспай калмайды. Ризван мектебтинъ краевед кружогынынъ катнасувшысы, оны окытувшы Марина Саянова етекшилейди. Кружок катнасувшылары мектеб музейине керекли материаллар излейдилер. Ризван мектеб музейине немец каскасын элтеген, аьли болса сол экспонат Махачкаладагы музейде. Каскады Уллы Аталык согысынынъ катнасувшысы, бизим ястынъ уьйкен атайы Бийтемир Шамалаев давдан кайтканда аькелген. Согыс катнасувшылардынъ йигитлигин оьрметлевге уьйкен эс этеди Ризван Рамазанов. Янъыларда ол Уллы Енъуьвдинъ 75 йыллык мерекесине, оннан алдын Куьнбатар авылына багысланган видеороликлер аьзирлеген. Мунда онынъ авылына, халкына, ата-бабаларына суьйими аян коьринеди.

Р.Рамазанов мектеб кезегиндеги озган туьрли олимпиадаларда, конкурсларда катнасып, биринши орынларды бийлейди. Солай ок «Русский медвежонок– языкознание для всех» деген конкурсынынъ мектеб кезегинде 1-нши орынды, район эм республика кезеклеринде 4-нши орынды бийлеген. Петр I 350 йыллыгына багысланган «Портрет на фоне эпохи» республикалык тамгазеталар эм суьвретлер конкурсында 3-нши орынга тийисли болган.

«Йыл окувшысы» мектеб конкурсынынъ «К вершинам спорта» номинациясынынъ енъуьвшиси болган. Ризван спорт пан да кызыксынады. Ол кишкей классларда окыган йылларда эркин куьрес бойынша Ногай районынынъ бириншилигинде оьз шеккисинде 1-нши орынды бийлеген.

Йогарыда белгиленгенлей, Ризванды ана тилимиздинъ маьселеси тынышсызландырады. «Балалар ана тилин ийги билмеге тийислилер, аьелде уьйкенлер саьбийлери мен ногай тилинде соьйлесе экен»,– деген ойы ман ол боьлиседи. Карагас авылында «Билимли бол» деп аталган ана тилиннен билимди тергев интеллектуаллык конкурсында Ризван команда етекшиси болган.

Йигитимизди бу йыл 9-ншы класс окувшылары сынавлардан оьтуьв, оьз билимлерин тергев амалыннан айырылганы да кыйнамай болмайды: «Бизге экзаменлерге аьзирленуьвден, тек пайда болаяк эди, эсимизге де коьп темаларды алаяк эдик».

Аьр бир ястынъ оьз мырады болады, сога коьре Ризван врач-стоматолог кесписин байырламага ниетленеди. Биз ога окувында уьстинликлер эм мыратлары толганын йораймыз.

Н.Кожаева. Суьвретте: Р. Рамазанов.