Шатлыклы аьлде байрамшыланды

Уьстимиздеги йылдынъ курал айынынъ басында Тарумов районынынъ Новодмитриевка авылынынъ 105 йыллык мерекеси шатлыклы аьлде белгиленди эм А-Х.Джанибеков атындагы йылсайынлык футбол ойыны бойынша турнири уйгынланып озгарылды. Турнирде ортакшылык этпеге Ставрополь крайыннан, Шешен Республикасыннан, Кизляр эм Ногай районларыннан сегиз командалар келген эдилер.
Ойын бек кызыклы эм кызувлы болып оьтти. Турнирдинъ тамамы бойынша Новодмитриевка авыл командасы биринши орынга тийисли этилинди. Авыл куьнине деп курылган авыл тарихи акында баннерлары ман ярасыкланган аьлиги заманга келисли байрам майданында Ногай патшалык халк саз алатлар оркестрининъ, Патшалык «Айланай» фольклор-этнографиялык ансамблининъ артистлери, Тарумов авыл маданият уьйининъ куллыкшысы Наргиза, 10-ншы класс окувшысы М.Мажитова шыгып, оьз оьнерлерин йыйылганларга коьрсеттилер.
Авыл яшавшылары ярасыклы уйгынланган байрам уьшин Новодмитриевка авыл аькимбасы Рашид Манаповка, артистлерге уьйкен разылыгын билдирдилер.
Соьйтип, авыл байрамы йогары коьнъилде оьтти.
Суьвретте: шарадан коьринис.