Шегерткиге карсы

Дагестаннынъ сырт бетинде, Ногай районынынъ бир неше авыл хозяйстволык кооперативлер еринде, шегерткиге карсы куллык юритиледи. Ол киши авиация ярдамы ман озгарылады. Ер уьстинде юритилетаган ислерде «Россельхозцентр» ФГБУ-нынъ Дагестан боьлигининъ техникасы эм специалистлери катнасадылар. Баьри шаралар да шегертки мен куьрес юритуьв бойынша Оперштабы ман Дагестаннынъ авыл хозяйство министерствосынынъ эм авыл хозяйство район управлениеси мен биргелес аьрекет этуьви мен озгарылады.
Эске салайык, 2023-нши йылга салынган прогнозга коьре шегерткидинъ яйылув ери, оьткен болжаллар ман тенълестиргенде, заьлимдей кемиген – 30 мынъ гектарлар ерлерге ювык.
Ногай район УСХ етекшиси Алибек Аманов билдиргенлей, шегертки мен байланыста район бойынша 12 мынъ гектар ерлер тергелген. Шегертки 4 мынъ гектар ерлерде барлыгы белгиленген. Янъыларда сол шаклы ерлердинъ 850 гектарына ерде юретаган айырым техникадынъ аьрекети мен дарман себилген. Бу яваплы ислер аьли де юритилип турадылар, ава аьллери буршав бермесе сол куллыклар ювык арада кутылмага каралады.