Шерик оьмир байланыс боьлигинде

Ногай районымыздынъ почта боьлигинде 25 йылдан артык заман оьз исин бардырып келеди Мукминат Темирхан кызы Максутова (суьвретте). Почта боьлигине келгенше, Мукминат Темирхан кызы Ленин атындагы совхозында бухгалтер-экономист, заготбазада, «Дагпотребсоюз» атындагы райПО-да ис аьрекетин бардырып келген.

– 1994-нши йыл почта боьлигине ислемеге келдим. Соннан бери 25 йыл да оьтип барады, баслап кадрлар боьлигинде, сонъ экономист, инструктор, 1-нши класс операторы ис орынларында иследим. Буьгуьнлерде куллыгым почта боьлигине келетаган аьдемлер мен байланыслы. Аьдемлер де туьрли болады, аьр бирисине айырым янасып, соьйлемеге туьседи. Соьз ашаган куьнлеримиз де болады деп, – куьлемсирев аьлинде оьз куллыгы акында хабарлайды Мукминат Максутова.

Сулыплы почта боьлигининъ куллыкшысы бу тармакта ис аьрекетин Сталинбек Култаевтинъ етекшилеви мен баслаган, оннан сонъ Рафаэль Аджибаев, Ийсиней Кильжанова, аьли Мадина Мусаевна ман ислейди.

– Буьгуьнлерде коьп зат ийгиленген, куллык та енъил болган, неге десе коьп затларды компьютер аркалы этемиз, эткен куллыгымыз да коьринеди, етекшимиз де ис борышларымызды толтырувга коьре, бизге баа берип болады, – дейди Мукминат. Ол буьгуьнлерде Дагестан Республикасынынъ Оькиметининъ Сый грамотасы ман ийги иси уьшин савгаланган.

Мукминат Темирхан кызынынъ оьзининъ айтувына коьре, ол ызгы заманлар ишинде «Ногайский район» МР аькимбасы М.Аждековтан эм Кизляр каласынынъ почтамтынынъ профсоюз председатели Чекмурзаевадан грамоталар алган.

– Ис аьрекет онъга юреди, эгер сенинъ этетаган куллыгына тийисли баа берилсе, – дейди Мукминат Темирхан кызы оьзи толтыратаган исине йогары баа берилгенине суьйинип.