Шет эллер аьдемлерин ис пен канагатлайтаган болсанъыз

Ногай районындагы Дагестан Республикасы бойынша Россия УФМС-нынъ миграционлык пункты гражданларга сонъгы билдируьвди этеди. Эгер сиз шет эллердинъ гражданларына куллык эттиретаган болсанъыз, олар куллык этип баслаган эм кутарган куьнлерин де билдирмеге керексиз. Шет эллердинъ аьдемлери бизим ерде уьш куьн-нен артык заман аьрекет бардырув келисли тувыл.

Шет эллердинъ гражданлары соьйлесуьвге коьре ис аьрекет бардыратаганы акында (оларга куллык берген аьдем) Ногай районындагы Дагестан Республикасы бойынша Россия УВМ-нынъ ис миграционлык пунктына почта боьлигиннен кагытка язып яде электрон кепли билдирилмеге керек. Шет эллердинъ гражданларына куллык беруьвши деп Россиядынъ физический яде юридический лицолары саналадылар.

Эгер шет эллердинъ гражданларын ислеткен аьдемлер йогарыда белгиленген йорыкларды тутпаса, РФ КоАП 18.15 статьясынынъ 3 боьлигине коьре административлик яваплыкка тартыладылар. Олар 2 мынъ маьнеттен алып 5 мынъ маьнетке дейим штраф тоьлемеге керек боладылар. Дережели ис орынларында олтыратаган аьдемлер сол тийисли йорыкларды тутпасалар, 35 мынъ маьнет акшадан 50 мынъ маьнет акшага дейим эм юридический лицолар 400 мынъ маьнет акшадан 800 мынъ маьнет акшага дейим штраф тоьлейдилер яде болса, ис аьрекет 14-тен алып 90 суткага дейим токтатылады. Бу ис бойынша туватаган соравларынъыз бан, толы билдируьвлер алаяк болсанъыз, Ногай районындагы Дагестан Республикасы бойынша Россия МВД боьлигининъ миграционлык пунктына келмеге боласыз.

И.Янполов,
Ногай районы бойынша Россия МВД боьлигининъ полиция ночальнигининъ исин кесек заманга толтырувшы.