Шешип карайык

Кроссвордтынъ соравлары:
Йогарыдан тоьменге:
1. Кара буршак кепли елеги болган кыр оьсимлиги.
2. Кулагы эситпейтаган аьдем.
3. Агашлыкта яшаган мифологиялык кыскаяклы.
4. Аьвелгиде кыскаяклыдынъ басындагы боьркин ярасыклавы.
6. Эр аьдемнинъ аты.
8. Ногай халкынынъ миллет ойыны.
12. Уьйди тазалав алаты.
13. Бирев мен де уйыспайтаган аьдем.
16. …. яста тувыл, баста.
Онънан солга:
5. Янъы йылда балаларга Аязбабай пайлайды.
6. Тюрк тилли миллетининъ аты.
7. Ставрополь крайында ногай авылы.
9. Саьбийлердинъ кыс шагында тоьбеден зыргалайтаган алаты.
10. Кан сорыйтаган янувар.
11. Тюрк миллетлеринде йырлавшыдынъ оьнер усталыгына коьре берилген ат.
12. Кыс шагына аьзирлевде салатка салынатаган алат.
14. Кыр оьсимлиги.
15. Кыр айванлардынъ патшасы.
17. Уьй кусы.
18. Билим беретаган кеспи иеси.

Аьзирлеген Гульмира Нурдинова.