«Шора баьтир» — сахнада

Ногай патшалык драмалык театрынынъ етекшиси, Дагестан патшалык баргысынынъ лауреаты, ДР халк артисти, режиссер Байсолтан Атагиши улы Джумакаев Рамазан Керейтовтынъ пьесасы бойынша «Шора баьтир» спектаклин салган. Спектакль шилле айынынъ 10-12-нши куьнлеринде Ногай районынынъ Терекли-Мектеб авылынынъ маданият уьйинде коьрсетилеек.

Спектакльдинъ коьрсетилуьви бир кесек заманга созылды, сога акша йоклыгы, актерлардынъ етиспевлиги оьз себеплигин эттилер. Сога коьре спектакльди салганда, «Айланай» ансамблининъ артистлерин коьлем сценаларды коьрсеткенде, катнастырмага туьсти. Кийим тикпеге карыжлар табылды. Махачкала каласыннан сахна куьресуьвлер бойынша специалист Магомед Касимов шакырылды.

Шора баьтирди ногай театрынынъ актеры Мурат Аджимуллаев ойнайды. Каравшыларды спектакльди карамага шакырамыз.

Р.Шабанова,
театрдынъ адабиат бойынша заведующийи.