Шоьлде тереклер шашылды

Ногай районында «Орманлыкты саклайык» деп аталып, акция озгарылды. Озган юмадынъ ишинде Карасу авыл орта мектебининъ «Орманлык» организациясынынъ агзалары акцияда катнасып, Ногай орманлык боьлигинде те- реклер шаштылар.

Балаларды мектеб автобусы ман аькелдилер, олар ман бирге мектеб директоры Арухан Бегали кызы Байманбетова, мектеб орманлык боьлигининъ етекшиси Адильхан Зейнадин увылы Межитов келдилер.
Ногай орманлык боьлигининъ куллыкшылары балаларга Ногай районынынъ айванлар эм куслар дуныясы, табиаты, шоьли акында хабарладылар. Окувшылар шоьлде оьсетаган тереклердинъ атлары ман таныстылар. Олар 420 карагаш (вяз) терек шаштылар. Мектебке Ногай орманлык боьлигининъ куллыкшылары азбарга шашпага 20 карагай (сосна) тереклер савкатладылар. Солай ок оларга 2 гектар ер келеекте ислемеге калдырдылар.
Бизим хабаршы.