Шоьлимиз ясыл болсын

Навруз айынынъ 21-нши куьнинде Халклар ара орманлар куьни белгиленди. Бу куьн 1971-нши йыл 23-нши Генераллык Ассамблеясында беркитилген эм Савлайдуныялык азык-туьлик эм авылхозяйстволык организациясы ман коьтергишленген.

– Биз йыл сайын халклар ара орманлар куьнин белгилеймиз, онынъ маьнеси – дуныя яшавшыларына орманнынъ орыны кайдай уьйкен экенин билдируьв. Аьр бир секунда узагында бизим Ер 1,5 гектар орман йойытады, сога коьре Ногай район орманлык оьз уьлисин орманларды саклавга коспага токтасты. Соьйтип, биз 1000 джузгун куваклык шаштык, олар бизим орманлыкта аьзирленген, – деп билдирди «Шоьл тавысы» республикалык газетасынынъ корреспондентине Ногай орманлык етекшиси Феруза Дикинова.
Бизим хабаршы.