Шоьллигимнинъ увылы

Уьстимиздеги йылдынъ коькек айынынъ 6-ншы куьнинде Дагестан Республикасынынъ Суьвретшилер союзынынъ выставка залында ногай халкынынъ зейинли увылы, оьнерли суьвретшиси, хореографы, этнографы, биювшиси, шаири, бу сырады аьли де коьплеген аьрекет этип болувы ман толыстырмага болатаган, Сраждин Самедин увылы Батыровтынъ суьвретлерининъ выставкасы ашылды.

Яшаган болса, Сраждин бу куьнлерде 70 ясына толаяк эди. Оькинишке, ол оьзи бу дуныяда йок, ама онынъ аты – бизим эслеримизде, онынъ баасыз, оьлимсиз саният асарларында.
Сраждиннинъ суьвретлерине карасанъ, онынъ сондай да бай эм яркыраган ишки дуныясын сезесинъ, онынъ суьвретлеринде – коьнъили, бирде куьнъирт, бирде яркын болып кетеди, ама аьр кайсысында да оьз миллетине уьйкен суьйими коьринеди. Онынъ суьвретлеринде тувган ери, Ногай шоьли, сондагы ногай авыллар, уьйдинъ иши, ногайынынъ яшавы эм тек ногай миллетли бетлер…
Бу куьнги выставкада каравшылар суьвретшидинъ асарларында хатынлардынъ кийгиз басувын да, табада оьтпек салувын да, ювыклардынъ, авылдаслардынъ йыйылып, ногай шайды ишкенин де, балалардынъ завыклы ойнавын да, ясуьйкен хатыннынъ куьн коьзине аркасын кыздырувын да, эр кисилердинъ атларды сувгарувын да коьрдилер эм коьплеген аьдемлер ишки дуныяларын байытып та кайттылар.
«Сраждин Батыров. Шоьллигимнинъ увылы» деп аталып озган выставкада каравшылардынъ алдына талап- лы суьвретшидинъ бир де коьрсетилмеген суьвретлери салынды.
Г.Сагиндикова.
Суьвретте: выставка оьткен заман.