«Шоьл баьтирлери» ярысы оьтеек

2019-ншы йылдынъ сары тамбыз айынынъ 11-нши куьнинде Карашай-Шеркеш Республикасындагы Ногай районынынъ Эркин-Шахар авылында «Шоьл баьтирлери» деген савлай ногайлар ара XIII турнир озгарылаяк. Спорт ярысында Россиядынъ бес регионларыннан, айтпага, Дагестаннан, Карашай-Шеркеш эм Шешен Рес-публикаларыннан, Ставрополь крайыннан, Астрахань областиннен ногай халкынынъ спорт пан кызыксынган палван яслары ортакшылык этееклер. Ярыс бойынша тоьгерек стол оьтеек, енъуьвшилер савгаланаяклар, Карашай-Шеркеш Республикасынынъ ийги яратувшылык коллективлерининъ, белгили йырлавшыларынынъ гала-концерти уйгынланаяк. Ярыс конакларына эм катнасувшыларына деп, бурынгы уьйшиликте кулланув алатлары ман, миллет даьмли аслары ман ногай термеси курылаяк.

Карашай-Шеркеш Рес-публикасындагы Ногай районынынъ администрациясы савлай ногайлар ара «Шоьл баьтирлери» деген ярысынынъ уйгынлавшысы болады.
«Шоьл баьтирлери» деген ярысы, тек ден савлыкты саклав кебин яйылдырып эм оьнерли, етимисли спортсменлерин аянлап калмай, ясларды патриотлык, анъ ягыннан тербиялап, Россия регионлары ара маданият, спорт бойынша байланысты оьрлентип, беркитип келеди.

Савлай ногайлар ара «Шоьл баьтирлери» деген XIII турнирде катнаспага суьйгенлерди сыйлы конак болмага шакырамыз.