Шоьл еринде атшабыс озды

2021-нши йылдынъ навруз айынынъ 27-нши куьнинде Дагестан Республикасынынъ Ногай районынынъ Куьнбатар авылында Волжский Булгариядынъ халклары ман ислам динин официальли кепте алынувына 1100 йыл болганына багысланып, «Атшабыс-2021» ярыслар озды. Атшабыслардынъ уйгынлавшысы – Россия Федерациясынынъ мусылманлар управлениеси ногай активистлери мен биргелесте. Уйгынлавшылардынъ бириси – Сырт Кавказ федераллык округында РФ ДУМ председателининъ толы ыхтыярлы ваькили Рашид Акказиев РФ ДУМ председатели Равиль Гайнутдиннинъ хошлав соьзин окыды. Онынъ айтувы ман, Дагестан мусылманлары биринши болып мерекели куьнди байрамшыламага ниет эттилер, сондай шаралар россия мусылманларды шет элдеги ердеслери мен байланыстырады.

Атшабыста Россиядынъ туьрли регионларыннан атлылар-ваькиллер келдилер – Дагестан, Ставрополь крайы, Карашай-Шеркеш, Шешен Республикалары, Башкортостан, Краснодар крайы, Казахстан. Ярыста таза английс йыныслы 100 атлар ортакшылык эттилер.
«Байга» деп аталган бас атшабыста биринши орынды Ставрополь крайынынъ Юсуп-Кулак авылыннан Минара деген ат алды (тренери Аман Атаков), экинши орынды Калмыкия Республикасыннан Шем деген ат алды (тренери Дорджи Бадмаев), уьшинши орынды Ставрополь крайынынъ Сабан авылыннан Браслет деген ат алды (тренери – Тойкеев Ибрагим, иеси – Хемзе Хаджигельдиев), доьртинши орынды Краснодар крайыннан Шансон деген ат алды (тренери – Андрей Попивский, иеси – Рустам Мантиков). Баска ярысларда да енъуьвшилер белгиленди.
Бизим хабаршы.
Суьвретте: атшабыстан коьринис.