Шынты эр касиетлерин кеплейди

Аьелде увыл тувса, атасына оьктемлик, анасына тирев болады. Эр кисилер увылларында эрклик, шыдамлык, намыслык касиетлерин тербияламага шалысадылар. Анвар эм Земфира Уразаевлердинъ аьелине Юсупхан – экинши бала, уьйкени де увыл болганга болартагы, аталары кишкейлей оларда эр касиетлерин кеплемеге суьеди. Соьйтип, Ринат та, Юсупхан да спорт пан каьрлейдилер. Коьп кере эситемен, Юсупхан мунда ярыста катнасты, онда сынасты деп, ама, ушынын айтканда, коьп маьне бермейтаган эдим, мага коьре, Юсупхан аьли де кишкей, спортшколада болатаган кишкей ярысларда енъетагандыртагы деп ойлайтаган эдим. Болса да, кызыксынган заманда, яс спортсменнинъ республика, баска регионлар бойынша озгарылган ярысларда енъуьвши болганын коьрип, оьктемсимей болмадым.

Юсупхан Уразаев Кадрия атындагы мектебте 8-нши класста окыйды, окувын йогары белгилерге биледи, ога берилген борышларга яваплылык пан карайды.

Бала заманыннан алып Юсупхан спортшколага юреди. Тренери Нурсултан Арсланов кедеди эркли бол, спортта енъип те, енъилип те болмага керек деп уьйретеди. Коьплеген медальлери, грамоталары бар яс спортсменнинъ – тайбокс бойынша Терекли-Мектеб авылында район спортсменлери арасында турнирлерде Юсупхан биринши орынды алган. Мурадин Байгишиевтинъ эстелигине багысланган тайбокс бойынша ашык турнирде биринши орынга тийисли болды яс. Ол озган йыл Ставрополь крайынынъ Суворовское станицасында янъыйыллык халклар ара ашык турниринде катнасып, баргылы экинши орынды алды. Махачкала каласында озгарылган панкратион бойынша «Боевое братство» ашык чемпионатында катнасып, Юсупхан уьшинши орынга тийисли болды.

Юсупхан Уразаев футбол ойнамага да суьеди, «Кожаный мяч-2018» чемпионатында ол «лучший полузащитник» деген атка тийисли болды.

Спорт пан каьрлеген яслар келеекте йигерли эр кисилер боладылар, олар оьзлерин де, оьзлериннен осалларды да коршалайдылар.

– Спорт – ийги зат. Мен суьйип каьрлеймен тайбокс пан, неге десе спорт пан каьрлеген аьдем куьшли, йигерли, эркли болады, – деп айтады Юсупхан.
Яс спортсменге окувында да, спорт каьрлевинде де уьстинликлер сагынамыз.

Г.Абдулакимова.