«Экинши дуныя согысынынъ дерислери»

Оьткен юма 2-3-нши сентябрь куьнлеринде Ногай районнынъ мектеблериндеги 2-11-нши классларында «Енъуьв дерислери», 7-11-нши классларында «Экинши дуныя согысынынъ дерислери» , 8-11-нши классларында «Уллы элдинъ уллы киносы» деген фильмди каравлар болып озганлар.

«Экинши дуныя согысынынъ дерислери» деп аталган билимлендируьв проекти окувшылардынъ эслерин согыстынъ маьнели оьзгерислерине эм келеектеги несиллер уьшин сонынъ сырагыларына каратпага деген ниет пен аьзирленген. Деристинъ бас иштелиги: Экинши дуныя согысынынъ кутылувында Кызыл Аьскердинъ негизли орынын эм онынъ босатувшы аьрекетин коьрсетпеге. Бу шараларда 487 окувшы катнаскан.
Дерислер шагында окувшылар согыс йылларындагы йырларды йырладылар, сценкалар, ятлав окыйтаганлар оьзлерининъ оьнерлерин коьрсеттилер. Балалар 1941-1945-нши йылларда согыскан оьз кардаш-ювыклары акында билдируьвлер аьзирледилер. Шараларды уйгынлавда эм оьткеруьвде окытувшылардынъ да аьзирлигин белгилемеге туьседи: дерислер фотосуьвретлерге эм билдируьвлерге бай эди.