«Эки соьз»

Соьйтип аталып, Махачкаладагы Дагестан китап издательствосында белгили ногай фольклоршы, язувшы, журналист, Россия Язувшылар эм Журналистлер союзларынынъ агзасы, Дагестан Республикасынынъ ат казанган маданият куллыкшысы Тагир Ажакай увылы Акманбетовтынъ янъы китаби баспадан шыккан.
Бу йыйынтыкка атаклы ногай йыравы Шал-Кийиздинъ яшавы эм яратувшылыгы, онынъ акында драмасы эм халк яшавыннан алынган геройы Юмандыктынъ акында кыска кужыр хабарлары киргистилгенлер.
Китаптинъ биринши кесегине автор халкымыздынъ орта оьмирлердеги данъклы йыравы Шал-Кийиз Тиленши увылы акында «Кара булытпан…бир явмай ашылман» деген илми-адабиат очеркин, «Шал-Кийиз» деген тарих драмасын орынластырган.
Йыйынтыктынъ «Эки соьз» деген экинши кесегине автор Юмандыктынъ акында кыска оьткир ойлы хабарларын киргисткен. Юмандык, авыл-эл ишинде акылбалык, сезгир, терен ойлы эм оьткир тилли персонаж болып, бизим яшавымыздагы коьп кемшиликлерди, терисликлерди эм соны ман бирге тийисли йолды да элге ашып коьрсетеди.
Китаптинъ тысы каты, коьрнекли этилинип безеклендирилген, ишиндеги табакларынынъ кагыты йогары сапатлы.
М.Ханов.