Элге явды шаптырмаяк йигитлер

«Бизим халкымыз оьз армиясы эм флоты ман, коршалавшыларынынъ кеспи усталыгы эм эрклиги мен оьктемсийди. Баьри заманларда да олар Элимиздинъ кавыфсызлыгы эм суверенитети уьшин турганлар, баска халкларга эркинлик аькелгенлер. Бу куьнлерде де согыс специальли операциясынынъ барысында бизим йигитлер Донбасстынъ аьскерлери мен бирге сыйы ман оьзининъ борышын толтырадылар. Эли, Донецк эм Луганск халк республикаларындагы тынышлы яшав уьшин согысадылар, баьри салынган борышларды тувра толтырадылар – абыттан-абытка Донбасстынъ ерин босатадылар, – деп айткан Россия Федерациясынынъ Президенти Владимир Владимирович Путин, «Армия-2022» форумын ашаятып.
Президент айтканлай, биз согыс спецоперациясы барысында онынъ борышларын толтырувда йигитлик коьрсеткен эр кисилер мен оьктемсиймиз. Олардынъ сырасында бизим ердеслеримиз де, кайсы заманларда да явды коркынышсыз соккан ногай баьтирлерининъ тувдыклары, бар.
СВО катнасувшысы Артур Тангатаров Батыр-Мурза авылында тувган. Мектебти окып тамамлап, Хасавюрт педагогикалык колледжининъ Терекли-Мектебтеги филиалында билим алган. Ис аьрекетин Батыр-Мурза авыл мектебинде физкультура дерисининъ окытувшысы болып баслаган. Оннан сонъ Терекли-Мектеб авылында МФЦ -да завхоз-техник болып ислеген.
Согыс спецоперациясы басланганда, Артур Тангатаров, Россиядынъ баьри шынты увылларындай болып, Аталыгын коршалавга турмага суьеди. Сол ойы акында Артур Толегенович тек хатыны Еминатка айтады. Кыскаяклы яны авырувы эм кыйналувы ман болса да, эрининъ карарын кабыл этеди. Тек кайзаман эри йолланаяк болатаганын Еминат билмейди. Артур аьскерде службасын бардырмаганнан себеп, оьз эрки мен СВО озып турган ерге баскалар ман бирге барып болмайды. Ама Элине пайдалы болмага деген ой бизим ердесимизге тынышлык бермейди. Баслап, ол Махачкаладагы военкоматка занъ согады, сонъ Шешен Республикасындагына. Экиншилер оны оьз республикасыннан йибермеге макул боладылар. Артур Тангатаров Грозныйга барады, сонъ оларды Гудермеске аьскер исине уьйренмеге йибередилер. Тек Гудермеске бараятканда, бизим ердесимиз анасы Раисага яв ман куьреске бараягын язады. Ол анасы кыйналаягын, йылаягын билип, йорык телефонын командованиеге береди. Артур Гудерместе 10 куьн согыс исине уьйренуьвди оьтип, 30-ншы августта СВО озып турган ерге етеди.
– Баслапкы 2 куьн бизге берилген янъы савыт-садакты кулланып, атып карадык. Гудерместе биз 6 кеде мен куьшли ювыкластык, солар ман бирге СВО ерине де туьстик эм косылып, куьн сайын аьскер борышларын толтырувга шыгатаган эдик. Бир куьн бизге яв снайперининъ тускаланатаган ерин аянламага деген борыш берилди. Борыш толтырувга бараятып, биз миномет атув астына туьстик. Аьлиги заманда минометлар сессиз, тек эки секунда ишинде таймага яде ерге ятпага уьлгирип болсанъ, аман каласынъ. Сол куьн 6 кедединъ уьшеви, сонынъ сырасында мен де, яраландык. Бизди сол ерден кайтип болса да, шыгардылар. Яраланган йолдаслар ман бирге госпитальлерде эмлендик, баска 3 йолдасымыз СВО еринде борышларды толтырувды бардырдылар.
Мен билемен, Енъуьв бизики болаяк. Россияда ийги савыт-садак бар, авада да бизим летчиклер явдан куьшли. Бизим командование оьз аьскерлерин сакламага шалысады. Ойсыз, борышларды толтырмага, аьне яде муна ерди алмага деп аьскерлерди аявсыз йибермейди. Россия согыс аьрекетшилери тынышлы яшавшыларга карап атпайдылар. Яв бизден айлак куьшли баскаланады. Олар биревди де аямайдылар, тек бизди тувыл, оьзлерининъ йолдасларын да, аьскерлерин де. Бир кишкей де кыйналмай, яшавшыларга карап атадылар, олардынъ арасында ясырынадылар. Кайда болса да, снарядлар йибереди. Мен Стаханов каласында госпитальде эмленип яткан заманда, бу калага эки кере яв снаряды туьсти. Стаханов – урыслар болып турган ерден узак кала.
Ерли яшавшылар да бизим аьскершилердинъ оларга яв тувыл экенин анълайтаган эдилер. Бизим колонналар орамлар ман оьткенде, олар шыгып, россия аьскерлерин йолыгадылар, кеде балалар куьлемсиреп, колларын булгайдылар. «Тынышлы яшавшыларга тийменъиз, авыр соьз де айтпанъыз», – деген буйырык бизге командованиемиз берген. Сондай буйырыксыз да биз олар ман йылы аьллесер эдик. Кудай бизди аьдем этип яраткан, сога коьре болса, биз кайсы аьллерде де аьдемшиликти йойытпага керек тувылмыз. Явды биз аявсыз согаякпыз, кардаш халкымыздынъ эм Элимиздинъ кавыфсызлыгы уьшин», – деп боьлиседи Артур Тангатаров.
Биз бек сенемиз, тезден Енъуьв болаягына. Биз баьри Эл коршалавшыларымыз уьшин Кудайдан олар аман-эсен уьйлерине кайтсын деп, тилек тилеймиз.
Н.Кожаева,
Россия Журналистлер союзынынъ агзасы.
Суьвретте: А.Тангатаров.