Элдинъ кавыфсызлыгын саклар ниет пен

Тувган ердинъ, аталыктынъ кавыфсызлыгы не аркалы туьзиледи деп ойлайсыз? Сонынъ кызыксынувын, анъ байлыкларын коршалав, ийги экономикасы, социаллык аьллери болган элдинъ энъ де маьнели негизи не болады деп ойлайсыз?
Меним ойыма коьре, Аталыктынъ, тувган-оьскен ердинъ кавыфсызлыгы, сол ердинъ бесик болып шайкаган, сол ердинъ кызларыннан тувган, алал суьтин эмдирген аналардынъ, кайсы заманларда да, элин коршалавга шыккан увылларынынъ аркасында болады.

«Шоьл тавысы» газетасынынъ ис коллективи оьзининъ газета окувшыларын уьстимиздеги йылдынъ навруз айыннан алып Украина япсарларында оьтетаган согыс спецоперациясы, сонда катнасатаган ердеслеримиз, аьскерши-коршалавшыларымыз бан таныстырып келеди.
Бизим бу куьнги макаламыздынъ бас келбетлери Ногай районымыздынъ Карагас авылынынъ яшавшылары, согыс спецоперациясында катнасатаган агалы-инили Азизовлар боладылар.
Анвар ман Арсланбек Азизовлар Ногай районымыздынъ айлак кишкей болмаган авылларынынъ бириси Карагаста тувып оьскенлер.


Азизовлардынъ аьели Карагас авылында куллык- суьер, бек каьмбил яшайтаган аьеллердинъ бириси болады. Аьел басы Балбек пен Боранбикединъ аьелинде эки йигиттен баска болып, кызы Марина да тербияланды.
Азизовлардынъ аьелининъ куьнделик яшавы авылдаслардыкыннан баскаланмай оьтип барды. Балалар тенълери мен бирше мектебке бардылар, окувдан сонъ ата-аналарына уьйшиликте коьмек этип оьстилер. Тек аьр куьн сайын Анвар ман Арсланбек экеви де ерли мектебтинъ спортзалында кешелерди озгаратаган эдилер. Сол да эр кисиге бек керекли зат болады.
Карагас авылында Азизовлар кимлер деген соравды берсенъиз, олардынъ уьйкен атайлары Мамедали авыл еринде билимнинъ негизин салувшы деген явапты эситпеге боласыз. Олай дегенимиз, аьвелгиде аьдемлер акыллы да болгандырлар, ама билим беретаган булаклар аз болган, бир ерлерде коьпке дейим мектеблер болмаган, окып эм язып уьйреткен окытувшылар айлак аз болган, сонъында, кырдан билимли кеспили окытувшылар келгенлер…
Бу куьнлерде эр борышын толтыратаган Анвар ман Арсланбектинъ уьйкен атайы Мамедали Карагас авылында биринши мектебти курган аьдем болады. Онынъ иниси Солтан Азиз увылы Уллы Аталык согысынынъ катнасувшысы эди. Мине соннан бери аз сувлар да акпады, элдинъ коьрки де, куваты да коьпке баска болган заманлар келгенде, оьзлерининъ уьйкен атайларындай болып, элди коршалавга уныклары Анвар ман Арсланбек шыктылар.
Аьр бирисининъ акында айырым айтып озайык.
Анвар – аьелде биринши бала. Ол Украина еринде согыс спецоперациясы басланганда анасына билдирмей, ясыртын оьз ыхтыяры ман сонда катнасар ниет пен кетеди. Согыс спецоперациясында да катнаспага айырым сога келисли билиминъ болмага керек. Анвар аьзирликти Ростов каласында оьтеди…
Азизовлардынъ кишкей увылы Арсланбек болса, оьзи контрактлы службады сайлаган. Ол бу согыс спецоперация болаяктан алдын, коьп эрте, дурысын айтсак, 2008-нши йылда Россия Федерациясынынъ коршалав министерствосынынъ мергин аьскер боьлигинде ис аьрекетин баслаган. Ол, куллык эткен аьскер боьлиги коьримли боьликлер санында болып, 2017-нши йылда Арсланбек Самара каласында Енъуьв Парадында да катнаскан. Ол оьз боьлиги мен Сирия, Шешен Республикаларында озган урысларында да катнаскан. Аьли болса, Украина япсарларындагы согыс спецоперациясында биринши куьннен алып катнасады. Уьстимиздеги йылдынъ коькек айынынъ ызгы куьнлеринде Арсланбек бир урысларда каты яраланган. Оны йолдаслары согыс майданда калдырмадылар. Арсланбек баслап Белгородский областининъ Валуйки каласында эмленди, сонъ Н.Бурденко атындагы ВГКГ-сында, «426 ВГ» ФГБУ-да эмленеди. Арасында бир уьйине келип, тувганларынынъ янында да болып кетти. Аьли уьшин согыс спецоперациясында катнаспага савлыгы мырсат бермейди.
Арсланбекти окыткан окытувшысы Нурсият Зиявдин кызы Зарманбетова оны бек каьмбил, касиетине коьре сабыр аьдем деп белгилейди. Тек ол алдышылыкты алмага суьетаган окувшы болганы акында да айтып озды. – Коьп ойланып олтырмас эди, керек ерде оьзи карар алып, кайдай маьселе болса да, оьзи мойынына алатаган окувшы эди, – дейди Нурсият Зиявдиновна.
Янъыларда Арсланбек уьйинде болганда, Нурсият етекшилейтаган мектебтинъТОКС куьби оны ман коьриспеге бардылар.
Арсланбектинъ биринши окытувшысы С.Кельдимуратова ман класс етекшиси З. Нурлубаева акында ол оьзи бек йылы хабарлайды.
– Окытувшыларым мага яшавдынъ коьп ийгисин де, куьймеге болатаган ерлерин де коьрсеткенлер, – дейди Арсланбек.
Анвар ман Арсланбектинъ анасы увыллары ман бек оьктемсийдилер. Ана юрек аьр бир баласы уьшин кыйналатаган болса да, Элди коршалав – олардынъ борышы экенин аьруьв анълайды. Келген конак балаларга Боранбике-абамыз увыллары акында хабарлап, Арсланбектинъ «Участнику военной операции в Сирии», «За боевые отличия», «Медаль Суворова» омырав белгилерин коьрсетеди. Оьзек те, оьктемсигендей зат. Биз де оны ман бирге оьктемсиймиз эм сол йигитлерге енъуьв мен тувган юртка кайтканды сагынамыз. Азизовлардай йигерли йигитлер коьп болса, Тувган юрттынъ саклыгы да берк болар.
Г.Сагиндикова,
РФ Журналистлер союзынынъ агзасы.
Суьвретлерде: Анвар Азизов (солдан биринши); Арсланбек Азизов балалар тоьгерегинде (ТОКС куьби конакта).