Элдинъ ярык эртенгиси яслар аркасында

Йылдынъ язлык, куьз шакларында Россия Федерациясынынъ аьскер сыраларына шакырувлар басланатаганы буьгуьнлерде болатаган оьзгерис тувыл. Сол аьдет совет йылларыннан алып бардырылатаган зат болады. Уьстимиздеги йыл сол шакырувлар, Украина еринде озып турган согыс спецоперациясынынъ бардырылувы ман, бираз кешикти. Бу йыл, аьдеттен баска болып, куьзги шакырувлар караша айыннан алып йылдынъ ызгы куьнлерине дейим бардырылады.

Аьскер сыраларында кызмет кылув аьр бир он сегиз ясыннан озган эр кисидинъ киели борышы болады.
Аьскер сырасына кетип баратаган эр кисиге не зат билмеге, не затка уьйкен маьне бермеге керек болады?
Аьскер сыраларына официаллы документ – шакырув ман аладылар. Сога коьре аьскер службасын оьтуьв – аьр бир яс аьдемнинъ патшалыгынынъ кавыфсызлыгын саклав – онынъ конституционлык борышы.
Аьскер сыраларына барган эр кисидинъ де оьзининъ тутпага керек йорыклары эм ыхтыярлары бар. Олар «О воинской обязанности и военной службе» деген патшалык эм Федераллык законга бойсынмага тийисли.
2008-нши йылдан алып, аьскер сырасында кызмет кылув болжалы бир йыл болган.
Яс аьскерши баслапкы куьнлерде тийисли курсларын оьтеди. Ол бас деп оьз тербиясын, куьш-куватын коьрсетпеге керек болады. Аьскершидинъ энъ де маьнели борышы – етекшидинъ берген баьри буйырыкларын да тувра толтырув.
Бу куьнлерде сол йолды бизим йигерли йигитлеримиз, Ногай районымыздынъ Карагас авылынынъ яслары Зейдулла Биарсланов пан Ризван Аблезовка оьтпеге туьсти.
Бу эки яс та Ногай районымыздынъ Карагас авылында тувып-оьскенлер. Экеви де бир класста окыдылар, бирге билим де алганлар. Аьр бирисининъ акында айырым айтканда, олардынъ бактыларында ортак затлар да аз тувыл, ама аьр бир аьдемнинъ оьзининъ оьтпеге керек йолы болганнан сонъ, тек бир класста тувыл, бир аьелдинъ аьдемлери де айырыладылар…
Мектебтен сонъ, Зейдулла Биарсланов Пятигорск каласындагы технический окув ошагында оьз билимин бардырды. Ол, мектеб йылларында куьшли окыган окувшы болганнан сонъ, сонда да оьзининъ терен билимин коьрсетти. Яслай спорт пан аьвликкен яс аьдем савлай Сырт Кавказда оьтетаган спорт шараларда катнасып, сонынъ бокс кебинде уьстинликлерге етисип келди.
Ризван Аблезов та – спортты бек суьйген яс аьдем. Оны, мектебтен сонъ, йолы узактагы Коми Республикасынынъ Усинск каласына аькетти. Ризван мунда политехнический колледжде окып, кеспи алган. Сонда окыган йыллары ога спорт яктан да оьрленуьвге коьп амаллар берди. Ол тек Коми Республикасы бойынша тувыл, Сыктывкар, Ухта эм сонынъ тоьгерегиндеги калаларда озгарылатаган спорт шараларда катнасып, савгалы орынларга етисип келди. Буьгуьнлерде онынъ коьплеген грамоталарын анасы аявлап саклайды.
Оьзек те, спорт аьдемди коьп яктан тербиялайды эм куватлы да этеди.
Сол аьрекетлери бизим Ризван ман Зейдуллага бу куьнлерде бек керекли болаягына шекленмеймиз. Олар Россия аьскер сыраларында да оьз оьнерлерин коьрсетерлер деп ойлаймыз. Оларды йолга салган аналарга эм аталарга – шыдамлык эм савлык.
Йигитлер оьз миллетининъ атын ерге туьсирмей, оьр коьтереегине бек сенемиз.
Г.Сагиндикова,
РФ Журналистлер союзынынъ агзасы.
Суьвретте: Р.Аблезов эм З.Биарсланов Тарумов эм Ногай район аьскер комиссариатынынъ алдында.