Элимиздинъ Асыл законы

Аьр йыл сайын 12-нши декабрьде Россия Федерациясынынъ Конституциясынынъ – элимиздинъ бас патшалык байрамларынынъ бириси белгиленеди. Конституция – ол патшалыктынъ ыхтыярларынынъ фундаменти, законодательли эм толтырувшы власть оьз аьрекетин бардыратаган негиз болады. Конституция патшалыктынъ оьрленуьв йолын эм элимиздинъ аьр бир гражданиннинъ ыхтыярларын эм борышларын белгилейди.

Аьлиги замандагы Конституция – ол демократизм принциплерине таянган эм Россия гражданини болып саналатаган аьр бир аьдемнинъ кызыксынувларын якламага тийисли янъы закон.
СССР элимиз бузылган сонъ, 1993-нши йылдынъ 12-нши декабринде Россия Федерациясынынъ янъы Конституциясы кабыл этилинген. Сол куьн Россия Конституциясынынъ официаллык патшалык байрамы деп саналады. Ол замандагы Россия Президентининъ Указы ман сол куьн тыншаюв куьни деп белгиленген эди. Болса да 2004-нши йылда РФ Государстволык Думасы Россиядынъ Ис Кодексине хыйлы туьзетуьвлер киргисткенде, байрамлар календарине де туьрленислер киргистип, Конституция куьнининъ тыншаюв куьнин баска байрамлар куьнине коскан эм соннан бери бу куьн ис куьни деп саналады.
Россия Конституциясы аьр бир аьдемнинъ билимленуьвге, куллыкка, тыншаювга, эмленуьвге, уьйленуьвге эм коьп баска затларга толы ыхтыярларын яклайды.
12-нши декабрь куьни, аьдеттегиндей, ис куьни болса да, элимиз бойынша байрам кенъ белгиленеди. Сол куьн йогары патшалык оьлшеминде туьрли шатлыклы шаралар оьткериледи.
Россия Конституциясы куьни мен байланыста газета окувшыларымызды сондай патшалык байрамы ман кутлаймыз. Аьр бир аьдемге эмишликти, ден савлыкты, наьсипти, берекетти, уьйкен уьстинликлерди йораймыз!