Элимиздинъ кубыла япсарларын коршалаганлар

Увыт айынынъ 15-и – элимиз уьшин айырым эстеликли куьн. Сол куьн муннан 32 йыл артта Афганистан Республикасында согыс аьрекетин юриткен совет аьскерлерин шыгарув басланган. Сол куьн йыл сайын биз бу патшалык еринде оьзлерининъ интернационалист борышын толтырган аьскершилерди кутлаймыз.

Ногай район орталыгы Терекли-Мектеб авылындагы парк ишинде орынласкан Афганистан элинде согыскан ердеслеримиздинъ эстеликли белгисининъ янында митинг болып оьтти. Митингти Ногай район согыс, ис, Савытлы куьшлердинъ эм ыхтыяр саклавшы органлардынъ ветеранлар советининъ председатели Акманбет Сангишиев ашты эм юритти.
Афганистан согысынынъ ветеранларын Ногай ра- йон администрациясынынъ аькимбасы атыннан онынъ орынбасары Баймагомед Ярлыкапов кутлады.
– Афганистан согысынынъ ялынлы отыннан элимиздинъ 1,5 миллион гражданлары оьткен, бизим районнан да сонда 32 аьдем катнаскан. Олардынъ коьбиси аьскершилик орденлери эм медальлери мен савгаланганлар. Афганистан согысынынъ ветеранлары бизим элимиздинъ кубыла япсарларын коршалаган, терроризм мен куьрескен биринши аьскершилер боладылар. Олардынъ бир хыйлысы бу согыста янларын бердилер, баскалары соннан туьрли яралары ман, биревлери сакат болып кайттылар. Соннан бери 32 йыл оьтсе де, биз сизинъ йигитлигинъиз алдында бас иемиз эм сизди бу эстеликли куьн мен кутлаймыз, – деди Баймагомед Ярлыкапов.
Митингте Афганистан согысынынъ Ногай районы бойынша ветеранлар советининъ председатели Сталинбек Култаев, район хатын-кызлар советининъ председатели Асият Манкаева, Терекли-Мектеб авылынынъ аькимбасы Зейдулла Аджибайрамов, Афганистан согысынынъ ветераны Дилимхан Арсланов ийги йоравларын айттылар. Кадрия атындагы орта мектебининъ окувшысы Аделина Махмудова Афганистан согысы акында ятлав окыды.
Митингтинъ тамамында сонынъ катнасувшылары эстеликли белгиге шешекей байламларын салдылар.
М.Юнусов.
Суьвретте: Афган согысында катнаскан ердеслеримиз.