Элимиздинъ оьрленуьви уьшин керекли

2021-нши йылда Россия Федерациясында халк санын язып алув оьтеек.

Халк санын язып алув – ол, бас деп, соравларга явап беруьв. Сол соравлар бойынша элимиздинъ статистикалык суьврети туьзилеек.
Россияда дайым яшаган аьдемлерге 30 соравга явап бермеге керек болады. Олар эки кесекке боьлинген: халк санын язып алувдынъ катнасувшысы эм онынъ яшаган ери акында. Бизге кесек заманга келген баска эллердинъ гражданлары 7 соравга явап берееклер.
Халк санын язып алувын оьтпеге эм халк санын язып алув кагытынынъ соравларына явап бермеге кыйын тувыл эм сол зат коьп заман алмас. Халк санын язып алув кагытынынъ соравлары тувра эм тыныш анълангандай этип туьзилгенлер. Эгер, сол кагытларды толтырган мезгилде, соравларды анъламасанъыз, халк санын язып алув юритуьвшилериннен сорамага яде Госуслуги порталы ман пайдаланмага боласыз.
– Халк санын язып алувда ким катнаспага болады?
Законга келисли халк санын язып алувынынъ юритуьвшилери Россиядынъ баьри яшавшыларынынъ, солай ок бу шаралар оьткен мезгилде элимиздинъ тысында болган Россия Федерациясында дайым яшайтаган Россия гражданлары акында билдируьвлер йыйнайдылар.
Халк санын язып алувда элимиздинъ баьри яшавшылары катнаспага тийисли. 14 ясыннан алып аьдем соравларга оьзи явап бермеге болады, кишкей балалар акында болса билдируьвлерди ата-анасы береди.
Эгер аьдем туратаган уьйининъ иеси болмаса, сол адрес бойынша уьйдинъ иеси яде яшайтаган аьдем язылмага керек пе?
Аьдем яшайтаган еринде язылмага тийисли. Уьйдинъ иеси болса, шаралар юритилген заманда кайсы ерде яшайтаган болса, сонда язылады.
– Калада окыйтаган студентлер халк санын язып алувы оьткен заманда ата-анасынынъ уьйине кайтып келип, язылмага керек пе?
Уьйиннен узакта окыйтаган студентлер, халк санын язып алувды оьтер уьшин, уьйине кайтпаска боладылар. Ата-аналары шаралар озган мезгилде, уьйинде болмаган балаларды яздырмаска да боладылар. Олар окыган ериндеги общежитиеде яде турган уьйде языладылар.
Биринши кере халк санын язып алувынынъ тарихинде бизге, ана тилден оьзге, кайдай тиллер билесиз деген сорав берилеек. Ол халк санын язып алув кагытына Россиядынъ халкларынынъ миллет тиллерин кулланувдан тура тувра билдируьвлер йыйнар ниетте киргистилинген. Аьдем тилди билип, сол тилде уьйшиликте соьйлемеске де болады. Йыйналган билдируьвлер илми тергевлердинъ, элимиздинъ миллет политикасынынъ курылувынынъ эм билимлендируьв программаларынынъ туьзилуьвининъ негизи болар.