Элимиздинъ эсиннен таймаяк

1989-ншы йылдынъ 15-нши увыт айында сол замандагы Совет Союзы совет аьскерлерин Афганистаннан шыгарып баслаган. Соьйтип, сол йыл бу патшалыктынъ ерлериннен аьскершилеримиздинъ баьриси де оьзлерининъ согыс техникасы ман бирге Тувган Элине кайтарылган. Соны ман бизим халкымыз уьшин тап 10 йылга созылган Афган согысы кутылган.

Бизим аьскершилер уьшин бу согыс 1979-ншы йылдынъ 25-нши карагыс айында, совет десантниклери кардаш Афганистан элине сондагы революциядынъ кызыксынувларын яклав уьшин йиберилуьви мен бирге басланган. Афган согысы 3340 куьн узагында, Уллы Аталык согысыннан да артык заман бардырылып 1989-ншы йылда токтаган.
Соннан бери 15-нши увыт айы – Афган согысында ян берген аьскершилердинъ эстелик куьни деп саналады эм алдынгы Совет Союзынынъ баьри республикаларында да белгиленеди. Бу кавгада 14427 аьдем ян берген эм сес-хабарсыз йойылган. Солай ок Патшалык кавыфсызлык комитетининъ (КГБ) 576 эм Иш ислер министерствосынынъ 28 куллыкшылары да ян берген деп саналады. Коьп аьскершилер эм офицерлер, 53 мынънан артык аьдемлер, сол согыстан ден савлыгын йойып кайттылар.
Аьскерши-интернациона- лист куьни – ол бирге согыскан, окоп ишинде бир кесек оьтпекти тенъ боьлискен эм тав-таслар арасында душпанлардынъ отыннан бирге коршаланган, разведкага барган эм явлар ман согыскан аьскерши йолдаслардынъ эстеликли йолыгысувы.
15-нши увыт айы – Афганистаннан совет аьскер боьликлерин шыгарув куьни бизим элимиз уьшин кайгылы, ама соны ман бирге узак заман созылган согыстынъ токтаган куьни. Баьри совет йигитлери мен бирге Дагестаннан, сонынъ санында Ногай районыннан да аьскерши-интернационалистлер кардаш республика еринде оьзлерининъ эр борышын намыслы толтырганлар. Олардынъ арасында агалы-инили Сталинбек эм Анварбек Култаевлер, Адильгерей Аджиев, Руслан Камалов, Алавдин Ярлыкапов, Алимхан Тореев эм баскалары патшалык орденлери эм медальлери мен савгаланганлар.