«Элим куьрлеп йырлайды»

Соьйтип аталып белгили ногай шаири, язувшы, коьшируьвши Алибек Каплановтынъ янъы йыйынтыгы Махачкаладагы Дагестан китап издательствосында баспадан шыккан.

Алибек Капланов 1950-нши йыл Караногай районынынъ Эдиге авылында тувган. Ол Дагестан патшалык пединститутынынъ шет эллер тиллери бойынша боьлигин окып кутарган эм 40 йылга ювык заман тувган авылында окытувшы болып куллык эткен.
Онынъ ятлавлары 1970-нши йыллардан алып ногай тилинде шыгатаган газеталарда, альманахларда баспаланып келгенлер. Ол ана тилинде «Шобытлыдынъ баврайында», «Шобытлыдынъ анъы» деген ятлавлар эм хабарлар йыйынтыкларынынъ авторы. Соны ман бирге Алибек Капланов тувган тилине Генрих Гейнединъ, Иоганн Гетединъ, Расул Гамзатовтынъ, Кайсын Кулиевтинъ эм баскалардынъ асарларын коьширген.
Автордынъ янъы китабине онынъ алдынгы йылларда эм сонъгы заманларда язган шыгармалары, халк авызыннан язып алган эртегилери, бозлавлары, йырлары киргистилген. Соларда шаир оьзининъ ата юртына, Ногай шоьллигине, сав элине каратылган аьлемет йинъишке сезимлерин билдирмеге, онынъ бурынгы тарихининъ айырым данъклы келпетлерин коьрсетпеге, тувган ерин кыйнаган буьгуьнги авыр соравларын белгилемеге шалысады. Соны ман бирге автор халкынынъ, элининъ бактысы эрте-кеш болсын онълы йолына туьсеегине бек сенеди эм сол себептен оьзининъ янъы йыйынтыгын ийги ырым этип «Элим куьрлеп йырлайды» деп атаганы.
М.Ханов.
Суьвретте: автор китаби мен.