Элин коршалавга йолландылар

Коькек айынынъ 21-нши куьнинде Кизлярдан согыс спецоперациясы юрген ерге оьз эрки мен казаклар йолландылар. Кизляр, Тарумов районларынынъ, Кизляр каласынынъ яшавшылары оьз эрки мен кетип баратаган бес казакларын йолга салмага йыйылган эдилер. Оьз эрки мен кетип баратаганларды ийги йоравлары ман йолга салмага муниципалитетлер етекшилери, казаклар эм кардаш-тувганлары келдилер. Кизляр кала аькимбасынынъ айтувы ман, казаклар дайым эр йигитлиги, Аталыкка алаллыгы ман баскаланып келгенлер. Ол йигитлерге аьскершилик етимисин, уьйлерине толы тизиминде аман-эсен кайтканын йорады.
Йорав соьзлерине Кизляр районынынъ аькимбасы Аким Микиров, Тарумов район аькимбасынынъ исин кесек заманга юритуьвши Василий Джамалов, военный комиссарынынъ коьмекшиси Мурад Исмаилов та косылдылар. Олар оьз соьзинде бу увыллар, эрлер эм аталарынынъ согыс спецоперациясы юрген ерине оьз эрки мен кетпеге токтасувы – ол йигитлик болатаганын белгиледилер.
Янъы кеткен куьби алдын туьзилген «Терек», «Скиф» эм «Сибирь» деген батальонлары кирген «Терек» деп кепленген бригадасына йол алады. Биринши взводын етекшилеген КОПОКО ТВКО атаманы Василий Наумочкиннинъ айтувы ман «Терек» – ол янъы техникасы, айтпага, «Град» савыты ман канагатланган, сонынъ ишинде, 30 шакырым ерге дейим душпанга урмага болатаган артиллериясы ман бек куьшли бригадаларынынъ бириси. Атаман казаклардынъ уьшинши куьбин йолга салувы ман, аьли де доьртинши куьби кепленеятырганы акында айтты эм сол зат Элимиз бизим ярдамымызда эм коршалавымызда керексинген шаклы этилинип тураягы акында белгиледи.
– Биз согыс спецоперациясы юрген ерге йол алган биринши взводы эдик эм сонда тагы да кайтып бармага аьзирмиз. Эгер биз болмасак, ким, кардашларым! – деди Василий Наумочкин.
Сол шакырувды Махачкала яшавшысы Родион да коьтергишлеп келеди. Ол буьгуьнлерде аьрекет этетаган офицер болса да, тыншаювды алып, казаклар отрядынынъ тизиминде Элин коршалавга йолланды. Родионга 1943-нши йылда фронтта ян берген атайынынъ аты берилген эм ол баскалай этип болмады. 2014-нши йылдан алып кардаш-тувганларынынъ унамавына да карамай, атайынынъ согыс йолын бардырмага токтасты. Родионды уьйинде уьйкен аьели саклайды: уьш увылы, уьйкени атасынынъ йолын ызлап аьскершилик академиясына туьскен.
Казак Сергейдинъ юзинде кыйналувы сезилмей куьлемсиреп, енъуьвди ювыклатув уьшин алдышылыкка экинши кере йолланатаганын билдирди. «Бизде баьри зат та ийги болар деп ойлайман. Сакланъыз, биз уьйге аман-эсен кайтармыз!», – деди ол.
Суьвретте: шарадан коьринис.