Элин коршалавда турады

Аьскер сырасында болув – ол уьйкен баасы болган яшав сулыбы. Аьр бир эр аьдемге де керегеек биринши сынав. Аьскер сырасы туьнегуьнги яслардан шынты эрлерди тербиялайды. Буьгуьнлерде ердеслеримиз аьскершилик кызметин туьрли аьскерлер сырасында етимисли оьтип келедилер. Олардынъ аьр бирисинде Элине кызмет этпеге уьйкен аваслык бар. Сол затка аьскер сыраларыннан ясларымыздынъ ата-аналарынынъ атларына келетаган Разылык хатлары шайыт боладылар. Аталыгымыздынъ шынты коршалавшысы – ол элимиздинъ патриоты, тувган ерининъ тынышлыгын сакламага аьзир болган сенимли аьдем болады.
Элимиздинъ сондай коршалавшыларынынъ бириси – Кумлы авылынынъ яшавшысы Мурзахан Каиргали увылы Танашев. Мине ол 9 ай ишинде, айтпага, 2022-нши йылдынъ шилле айыннан алып, Россия Аьскерининъ сырасында кызметин етимисли оьтип келеди.
Мурзахан 2003-нши йылдынъ коькек айынынъ 26-ншы куьнинде Астрахань каласында Каиргали эм Юмазиет Танашевлердинъ коьп балалы, татым аьелинде тувып-оьскен. Яс 9-ншы класска дейим Кумлы авылынынъ Д.Шихмурзаев атындагы орта мектебинде билим алады. Окувдан сонъ Карашай-Шеркеш аграрлы-техникалык колледжининъ МЧС боьлигине туьсип, оны етимисли тамамлаган. Окувдан сонъ ясты аьскер сырасына эр борышын толтырмага шакырдылар.
Буьгуьнлерде Мурзахан Каиргали увылы аьскерлик борышын Ярославль каласында Железнодорожный аьскеринде авторотада тамада коьлик юритуьвшиси болып етимисли толтырады. Онда ол оьзине янъы дослар тапты. Аьскер сырасында озгарган тогыз ай ишинде ол оьзин куллыксуьер, нызамлы, берилген борышын заманы ман толтырган аьскерши этип коьрсетеди. Мурзахан эр борышын толтырувга яваплылык пан карап, куьн сайын аьскершилик аьрекети бойынша янъыдан-янъы билимлерине уьйренип келеди.
Эндиги уьш айдан Мурзахан Каиргали увылы аьскершилик аьрекетининъ сулыбын алып, эрки беркип, оьз тувган авылына кайтады. Тувган еринде онынъ келуьвин атасы Каиргали, анасы Юмазиет, иниси Махачкаладагы ветеринарлык колледжининъ 3-нши курсынынъ студенти Аюбхан, эгиз-карындаслары Кизляр каласындагы педагогикалык училищединъ 1-нши курсынынъ студентлери Сабрина эм Сабина аьсиретли саклайдылар. Оьз выпускнигин ога билим берген тувган мектеби, аьзиз окытувшылары, тенъ-дослары, коьзининъ алдында оьскен авылдаслары авыл ясынынъ аьскерши болганы ман оьктемсийдилер, келуьвин карайдылар.
Аталыктынъ баьри коршалавшыларына да, сонынъ ишинде Мурзахан ердесимизге де, борышын толтырувда берк ден савлыкты, ийгиликке сенимди, тиресуьвликти эм аьскершилик коьнъилди йораймыз.
Г.Нурдинова.
Суьвретте: Мурзахан Танашев.