Элин коршаламага оьз эрки мен кеттилер

Янъыларда оьз эрки мен кеткен терк казакларынынъ 19 аьдемнен туьзилген доьртинши куьби согыс спецоперациясы юрген ерине йол алды. Оьз эрки мен кеткенлерди йолга салув Кизляр каласынынъ Свято-Георгиевский храмынынъ Поклонный Крест майданында уйгынланган эди. Казакларды йолга салмага олардынъ кардаш-тувганлары, дослары, ерли самоуправлениединъ ваькиллери келген эдилер. Шарады терк казак аьскершилик ямагатынынъ Кизляр бойынша айырым окружной казак ямагатынынъ атаманы Василий Наумочкин ашты. Россия эм Дагестан гимныннан сонъ Кизляр патшалык терк казаклар ансамбли терк казак аьскерининъ гимнын йырлады. Оьз эрки мен кеткенлерге йорав соьзлерин Кизляр каласынынъ Депутатлар Йыйынынынъ председатели Александр Полюшко айтты. Ол ясларга сол тизимде аман-эсен кайтканын йорады. Солай болып, оьз эрки мен кеткенлерге тийисли кызметин оьтпеге йоравлары ман Тарумов район администрациясы аькимбасынынъ куллыгын кесек заманга юритуьвши Василий Джамалов, Кизляр районынынъ аькимбасынынъ орынбасары Мурад Багандов, Тарумов эм Ногай районлары бойынша военный комиссары Александр Мельников эм сондай баскалар шыгып соьйледилер. Россия акында ятлавды казакларга Тарумовкадан генерал-полковник Трошев атындагы Дагестаннынъ 1-нши кадет корпусынынъ кадети Вячеслав Лодин окып эситтирди эм оьз атыннан посылкады тапшырды. Оннан сонъ Кизляр килсесининъ дин аьрекетшиси, иерей Павел Каликин кетееклерге йорав тилегин окыды.