Эли уьшин янын бергенлерди эскерип

  Муннан 79 йыл артта 1941-нши йылдынъ тамбыз айынынъ 22-нши куьнинде Уллы Аталык согысы басланган. Сол кайгылы, каранъа куьннен неше йыл оьтсе де, Совет Союзынынъ яшавшылары согыс йыллар коьрген кыйынлыклар ман байланыслы юрек сызлав асталанмайды.

 Бу куьн бизим эсимизге Эли эм келеек несиллердинъ наьсипли яшавы уьшин янлары курман болган 27 миллион аьдемлерди, согыс балалыгын урлаган эм оьксиз эткен саьбийлерди, концлагерьлерде ян берген эм зорланганларды салады. Йыл сайын 22-нши тамбызда элимиздинъ аьр бир муьйисинде эс эм кайгырув куьни белгиленеди.
 Бу йыл да, аьдетинше ТереклиМектеб авылындагы паркындагы Енъуьв мемориалына эм кардаш камырына гуьл байламлары салынды. Шарада «Ногайский район» МР администрация аькимбасынынъ орынбасары Баймагомед Ярлыкапов, Ногай район ветеранлар советининъ председатели Акманбет Сангишиев, Ясуьйкенлер эм Ямагат советлерининъ председательлери Рашид Мурзагишиев пен Эльмурза Саитов, Депутат «Ногайский район» МР Депутатлар йыйынынынъ дайымлык негизиндеги депутаты У.Шандавова, «Ногайский район» МР Хатын-кызлар советининъ председатели Асият Манкаева, «Шоьл тавысы» республикалык газетасынынъ бас редакторы Эльмира Кожаева эм баскалар катнастылар. Эстеликлер касында А.Сангишиев, Б.Ярлыкапов, А.Манкаева шыгып соьйледилер. Авыл ясуьйкени З.Аджибаев яслар согыс катнасувшылардынъ эткен йигитлиги акында эсти, сол авыр йыллардагы акыйкатлыкты несилден-несилге коьширмеге деген ясуьйкен соьзин айтты.
                                                                                                                   Н.Кожаева. Суьвретте: эстеликке гуьл байламлар салув мезгили.