Эльмурза Саитов: «Биз Россиядынъ асыл яшавшылары»

Европарламенттеги аз санлы халклар форумында ногай халк миллет козгалысы деп аталган белгисиз бир организациядынъ агзасы Анвар Курманакаевтинъ айткан соьзин халкымыздынъ коьплеген ваькиллери хош коьрмейдилер эм сондай ойды каты айыплайдылар. ДР Ногай районынынъ Ямагат палатасынынъ председатели Эльмурза Саитов бу тема бойынша газетамыздынъ хабаршысына оьз ойын билдирген.

– Ногай миллет козгалысынынъ ваькили деп оьзин атаган Анвар Курманакаев Европарламенттинъ аз санлы халклар форумында не себептен тура белгисиз анъсыздан алдынгы Аштархан ханлыгын кайтадан туьзбеге, Россияды миллет белгилери бойынша кесеклерге боьлмеге деп шакырув эткен.
Мен онынъ сондай тарих ягыннан билимсизлигин, аьлиги замандагы аьллерден айырылганын, Россияга эм оьз халкына карсылыгын каты айып- лайман. Ногай район Ямагат палатасы эм халкымыздынъ ямагаты атыннан: «Анвар, сен буьгуьнлерде оьз элинънинъ япсары артында ясырынып турасынъ. Солай кепте армаган яшай бер, тек Россия ногайларына эм савлайы бизим уллы элимизге карсы каратылган питне шакырувларынъды кери тасла», – деп айтаман.
Биз, ногайлар, орыслар, татарлар, башкирлер, шешенлер, аварлар эм баска миллетлер мен бирге Россиядынъ асыл яшавшылары боламыз. Анамыздынъ суьти мен бирге биз канымызга оьз Аталыгымызга суьйимликти киргистемиз, сонынъ япсарларын, суверенитетин коршалавды оьзимиздинъ сыйлы борышымыз деп санаймыз. Буьгуьнлерде бизим увылларымыз Украинады бийлеген неонацизм мен согысадылар, сонда оьз халкын тийисли кепте, оьзлерин Россиядынъ шынты алал коршалавшылары этип коьрсетедилер.
Тек мине сендей саткыншыларды, господин Курманакаев, сендей питнешилерди ногай халкы янына да янастырмайды эм каты кепте айыплайды.
Биз Россия – бизим Тувган Элимиз уьшин! Енъуьв бизики болаяк! – деген Эльмурза Саитов.