Эльмурза Саитов: «Ерлеримиздинъ кумланув маьселеси тезден шешилер деп сенемен»

Янъыларда РФ Государстволык Думасында Аграрлык соравлары бойынша комитетининъ председатели Владимир Кашиннинъ етекшилиги мен «Мелиорация акында» деген Федераллык законына туьрленислер киритуьв акында» деп аталган закон проектин ойласып карав бойынша йыйын болып оьткен. Бу туьрленислерди Федераллык законына киритуьв ДР Оькиметининъ Председатели Абдулмуслим Абдулмуслимовтынъ аьрекети мен бажарылган. Комитеттинъ йыйынында закон проектин ДР Халк Йыйынынынъ аграрлык соравлары, табиатты кулланув эм экология бойынша комитетининъ председатели Асият Алиева шыгып окыган.

Эндигиси буьгуьнлерде белгиленген закон проекти РФ Государстволык Думасы ман биринши окувында кабыл этилинген. Соны ман байланыста оьз ойын Ногай район Ямагат палатасынынъ председатели Эльмурза Саитов «Шоьл тавысы» республикалык газетамыз уьшин айткан.
– Маьселе айлак та бек бизим Ногай районымыз уьшин маьнели деп санайман, неге десе Асият Алиева 300 мынъ гектар деп белгилеген отлак ерлердинъ кумланув майданынынъ 200 мынънан артыгы бизим район еринде орынласкан. Сонынъ уьшин, РФ Государстволык Думасынынъ депутатлары «Мелиорация акында» деген Федераллык законына туьрленислер киритуьв акында» деп аталган закон проектин кабыл эттилер, ол зат бизим районымызда да отлаклардынъ кумланувына карсы куьрес юритпеге бек аьруьв демевлик берер. Бизде булай да хыйлы йыллардан бери районнынъ кум бийлеген ерлеринде (Червленные Буруны эм Кумлы авылларынынъ майданларында) топырак беркитуьвши тереклер мен оьсимликлер оьстируьв исин «Ногайское лесничество» ГКУ юритеди. Болса да, биз беттеги кургаклы деп саналатаган язлык-яз айларында коьшпели кумларды токтатув уьшин ол да аз, неге десе кумлар бийлеген ерлер йылдан-йылга кенъее береди.
Аьли бу белгиленген закон проекти кабыл этилинди. Эндигиси ол закон болган, эм сога коьре федераллык оьлшеминде карыж шыгарылып басланса, куры бизим орманшылар тувыл, ама мелиораторлар да, солай ок ер иелери, фермерлер, арендаторлар оьзлери де, аьр бириси оьз ер участогында кумланувга карсы куьрес юритпеге ийги амал табаяклар.
Ушынын айтсам, бу бек ийги хабар, ол бизге, республикадынъ сырт ягында яшайтаганларга, бизим ерлеримиздинъ кумланувынынъ маьселеси келеекте ювык арада туьз шешилер деген сеним береди. Соны ман бирге Дагестан Оькиметининъ Председатели Абдулмуслим Абдулмуслимовка бу соравдан тура федераллык законына туьрленислер киритуьв керек деп белсенли аьрекет эткени уьшин разылык билдиремен, – деген ойын айткан Эльмурза Саитов.