Эльмурза Саитов: «Халкка да, республика етекшилерине де пайдалы»

Дагестан Аькимбасы Сергей Меликовтынъ республика яшавшылары ман оьткерген тувра линиясы акында Ногай районынынъ Ямагат палатасынынъ председатели Эльмурза Саитов оьз ойын айтады.

– Мага Дагестан Аькимбасы Сергей Меликовтынъ республикада НКО (коммерциялык деп саналмайтаган организациялар) аьрекети эм орыны акында айткан ойлары ярадылар. Регион басшысы солай ок Дагестанда мектеблер, балалар бавлар курылысы акында ийги этип соьйледи эм сол ок заман тергейтаган органларды, сонынъ санында депутатлар тергевин критикага йолыктырды. Сергей Меликовтынъ сондай коьрсетуьвин бизге де, бизим районда да эсте тутув керек болады.
Соны ман бирге Меликовтынъ согыста янын берген аьскершидинъ анасынынъ ерли чиновниктинъ силкилеви акында шагынувы бойынша айткан явабы бек ярады. Сондай намыссыз аьдемди сол ерде ок та ис орыныннан тайдырув керек деген онынъ соьзлери дагестанлыларда тийисли кепте хош коьрилер деп сенемен.
Меним ойыма коьре, аьллесуьвдинъ мунавдай кеби халкка да, солай ок республика етекшилерине де пайдалы. Меликов сол куьн Дагестан яшавшыларыннан соравлар эм тилеклер кебинде туьскен дурыс информациядынъ коьлеми мен танысты. Дагестанлылар болса соьйтип социаллык тармагында йыйналган оьзлерин кыйнайтаган соравларды шешпеге боладылар.
Дурыс, бир яктан оькинишли болады, бу шарада авыл хозяйстволык маьнелиги болган ерлерди, сонынъ санында коьшимли малшылык ерлерин кулланув акында соравлар козгалмаганы. Болса да мунавдай келеекте республика етекшиси мен болаяк йолыгысларда сондай соравлар да орын табарлар деп сенемен, – деген ойын билдирген Эльмурза Саитов.