Эл алдында эр борышын намыслы толтырар

Ногай районында, савлай элимиздегиндей болып, язлык шакырув барады. Яс йигитлер, аьли алдынгы заманлардай болып, аьскерге ийги коьнъил мен, ойлары ман, сенуьви мен барадылар. Олар анълайдылар, Россия аьскеринде куллык этуьв – сыйлы, оьктемли эм абырайлы. Энъ де бас деп, аьскерде кызмет кылув – Россия Федерациясынынъ аьр бир эр аьдемининъ гражданлык борышы.
Янъыларда оьзининъ гражданлык борышын толтырмага Ленин авылынынъ яшавшысы Адлан Етмишев йол алды.
– Россия Аьскерининъ сыраларында кызмет кылмага мага да заман келди. Аьскерге бизди мектебтен алып аьзирлегенлер, туьрли спорт шаралар уйгынлаганлар, лекциялар окыганлар, окытувшылар патриотлык тербиялавга уьйкен эс эткенлер. Бек коьп бизге олар Элге суьйим акында айтканлар, Аталыгы уьшин баьтирлик коьрсеткенлерди уьлги эткенлер. Эр борышымды толтырмага йол алмага, аьли де заман бар деп мен дайым да ойлайтаган эдим… Мине заман да келип калды.
Россия Аскерининъ сырасында тийисли кепте кызмет кылмага шалысаякпан. Россия Аьскери деген соьзлер аьдемде оьктемлик тувдырады. Биз уллы элде тувып оьскенмиз. Россия – Енъуьвшилердинъ, оьз Аталыгынынъ коршалавшыларынынъ данъклы аьскерлерининъ тувган ери. Меним киши тувган ерим – Ногай район да оьзининъ баьтирлери мен оьктемсимеге болады: енъилген Рейхстаг тамында оьзининъ тукымын язып калдырган, Данък орденининъ уьш те дережесининъ иеси Алимхан Асанов пан, 1945-нши йылда Москва каласындагы Енъуьв парадында катнаскан согыс ветераны Кошманбет Кидирниязов пан, Уллы Аталык согысы йылларында Ленинградты коршалаган Муса Отаров пан эм коьп баскалар ман. Меним атайым Рамазан Етмишев Удмуртияда иш аьскеринде кызмет кылган, атам Асадулла Рамазан увылы Хабаровскта аьрекет эткен. Мен олардынъ йолыннан тайып болмайман, олардай болып Элимнинъ кызыксынувларын яклав бойынша етекшилевдинъ берген борышларын толтыраякпан. Мен билмеймен кайсы аьскер боьлигине туьсеегимди, кайтип куьнлер озаягын, тек мен рахатлы. Эл алдында эр борышын толтырган яслар танълагы куьнге йигерли карамага боладылар. Аьскерде борышын толтырган яслар РФ Коршалав министерствосынынъ, РФ Иш ислер министерствосынынъ боьликлеринде эм коьп баска ерлерде ислемеге болады. Аьскер аьр дайым да эрклик, шыныгув мектеби болган. Ол тек аьскер исине уьйретип калмайды, ол аьдемде анъ-эдаплык принциплерин туьзеди, солардан аьдем яшавы бойынша таймайды.
Ийгилер сырасында болып, тийисли кепте оьз Элиме куллык этпеге шалысаякпан. Ол – бизим борышымыз, соны биз парызлы толтырмага борышлымыз, – дейди Адлан Етмишев.
Н.Кожаева.
Суьвретте : А.Етмишев.